Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, z późn. zm. 1 ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 2;",

b)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) zamieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w portalu danych (dane.gov.pl);";

2)
w § 10:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W czasie nieobecności dyrektora departamentu lub biura zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Sprawiedliwości zastępca dyrektora, a jeżeli w komórce organizacyjnej nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora lub zastępca dyrektora jest nieobecny - naczelnik wydziału albo inny pracownik, jeżeli w komórce organizacyjnej nie wyodrębniono wydziałów.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu lub biura, komórką organizacyjną kieruje zastępca dyrektora wyznaczony przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

6b. Właściwy członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości może powierzyć kierowanie komórką organizacyjną innemu pracownikowi niż wymieniony w ust. 6a.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Informację o osobach, o których mowa w ust. 6-6b, przekazuje się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.";

3)
w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 5;
4)
w § 15 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zapewnienie obsługi technicznej strony internetowej i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Biuletynu Informacji Publicznej i portalu danych (dane.gov.pl) oraz współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi;";

5)
w § 30:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ustępie:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej;

2) koordynowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, w tym akceptowanie projektów odpowiedzi przygotowanych przez komórki organizacyjne, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wskazanych w pkt 2, rozpatrywanie odwołań od decyzji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, a także reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed sądami administracyjnymi w tych sprawach;",

w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) koordynowanie udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie;

7) rozpatrywanie wniosków o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Ministra Sprawiedliwości oraz wniosków o udział w komitecie honorowym.",

b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, nie obejmują spraw prowadzonych przez Departament Prawa Administracyjnego.";

6)
w § 32 w ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ewidencjonowanie interwencji posłów i senatorów, wystąpień posłów do Parlamentu Europejskiego, dezyderatów komisji sejmowych oraz opinii i innych wystąpień komisji sejmowych i senackich, a także koordynowanie ich załatwiania;",

b)
uchyla się pkt 8.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2018 r. poz. 203, 224 i 334, z 2019 r. poz. 3, 168 i 221, z 2020 r. poz. 67, 107, 167 i 243, z 2021 r. poz. 16, 121, 148, 165 i 243 oraz z 2022 r. poz. 6, 119, 141, 184 i 192.