Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2022.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Pełnomocnik do Spraw Otwartości Danych;";

2)
w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie uzgadniają stanowisko KAS w zakresie proponowanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego z:

1) Departamentem Kluczowych Podmiotów - w zakresie schematów podatkowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, środków ograniczających umowne korzyści, porozumienia inwestycyjnego, uprzednich porozumień cenowych i procedur wzajemnego porozumiewania się mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych oraz współdziałania,

2) Departamentem Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie wymiany informacji podatkowych,

3) Departamentem Orzecznictwa Podatkowego - w zakresie innym niż określony w pkt 1 i 2

-które przekazują stanowisko KAS do Departamentu Polityki Podatkowej.";

3)
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie, w zakresie swojej właściwości, przekazują do Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczących ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o KAS".

2. Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie prowadzą, w zakresie swojej właściwości, legislację w odniesieniu do aktów wykonawczych do ustawy o KAS.";

4)
w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie przedstawiają stanowisko do projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i e, do:

1) Departamentu Orzecznictwa Podatkowego - w zakresie dotyczącym prawa podatkowego, z wyłączeniem kwestii, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 1 i 2,

2) Departamentu Kluczowych Podmiotów - w zakresie, o którym mowa w § 27 ust. 3 pkt 1,

3) Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie, o którym mowa w § 27 ust. 3 pkt 2 oraz w innych przypadkach niż kwestie dotyczące prawa podatkowego

-które opracowują stanowisko KAS do tych projektów.";

5)
w § 30 w pkt 16 w lit. a po wyrazach "zarządzaniem ryzykiem, " dodaje się wyrazy " w tym ryzykiem operacyjnym, ";
6)
w § 31 w ust. 2 uchyla się pkt 6 i 8;
7)
w § 32 w ust. 1:
a)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w Ministerstwie;",

b)
uchyla się pkt 10;
8)
w § 34 w ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "pkt 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "pkt 1-1c",
b)
w pkt 4 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d-f w brzmieniu:

"d) organu odpowiedzialnego za audyt, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 14a ustawy o KAS,

e) niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 14b ustawy o KAS,

f) jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy o KAS;";

9)
w § 41:
a)
w pkt 3:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) państwowych funduszy celowych - Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Funduszu Medycznego, Funduszu Szerokopasmowego, Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, Funduszu Cyberbezpieczeństwa, ",

lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) instytucji gospodarki budżetowej - Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centrum Usług Logistycznych, Krajowego Instytutu Mediów, Centrum Cyberbezpieczeństwa, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centralnego Ośrodka Sportu, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, ",

w lit. d po wyrazach "Instytutu Europy Środkowej, " dodaje się wyrazy "Centrum Łukasiewicz, ",
b)
w pkt 7 po wyrazach "Funduszu Kredytów Studenckich" dodaje się wyrazy ", Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych",
c)
w pkt 8 wyrazy "Programem Mobilizacji Gospodarki" zastępuje się wyrazami "Planem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców",
d)
w pkt 9 po wyrazach "z wyłączeniem funkcjonariuszy celno-skarbowych" dodaje się wyrazy "oraz opracowywania i uzgadniania dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w tym zakresie",
e)
w pkt 10 po wyrazach "w państwowej sferze budżetowej" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem opracowywania i uzgadniania dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w tym zakresie";
10)
w § 42 uchyla się pkt 7 i 8;
11)
§ 46 otrzymuje brzmienie:

"§ 46. Departament Informacji Finansowej:

1) jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;

2) jest właściwy w sprawach przeprowadzania kontroli:

a) o których mowa w art. 143c pkt 1 ustawy o KAS,

b) wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla których organem właściwym jest minister kierujący działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

3) administruje systemem informatycznym GIIF;

4) zapewnia obsługę Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;

5) prowadzi, w zakresie swojej właściwości, archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.";

12)
w § 49 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wykonywanie zadań Szefa KAS, o których mowa w:

a) dziale Va ustawy o KAS,

b) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).";

13)
w § 50:
a)
w ust. 1 w pkt 6 uchyla się lit. d,
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia legislacji w zakresie ustawy o KAS oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, będących w zakresie właściwości Departamentu.";

14)
w § 51 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia organu podatkowego do prowadzenia postępowań podatkowych, o którym mowa w art. 18c § 1 Ordynacji podatkowej;";

15)
w § 54 w pkt 1 uchyla się lit. g;
16)
w § 55 uchyla się pkt 5;
17)
w § 58:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "z wyłączeniem zadań dotyczących informacji o schematach podatkowych, ",
uchyla się pkt 3,
b)
w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) realizowanie zadań związanych ze wspieraniem krajów rozwijających się, w zakresie podatków, we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej.";

18)
w § 61 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) koordynowania wdrażania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego;";

19)
w § 67 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Biuro Administracyjne realizuje zadania związane z rejestrem umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, we współpracy z CIRF.";

20)
w § 72:
a)
w ust. 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) prowadzenie kontroli w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej w:

a) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych KAS,

b) uzasadnionych przypadkach, w jednostkach organizacyjnych KAS, w zakresie środków budżetowych części 19 budżetu państwa,

c) podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

3) prowadzenie audytu wewnętrznego;

4) koordynowanie:

a) kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

b) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

c) przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "nieprawidłowościami;",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji;",

uchyla się pkt 15.
§  2. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
W przypadku gdy wejście w życie zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.