Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2022.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 28 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 3, 7 i 22, Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 134, Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 3 i 14) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu:

"10) programach operacyjnych - należy przez to rozumieć programy operacyjne w zakresie polityki spójności finansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 20072013, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079), lub w perspektywie finansowej 2014 - 2020, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);

11) programach - należy przez to rozumieć programy w zakresie polityki spójności finansowane w perspektywie finansowej 2021 - 2027, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);

12) rozporządzeniu ogólnym - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 261 z 22.02.2021, str. 58);

13) KPO - należy przez to rozumieć Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.";

2)
w § 3:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie.

"5) podstawowe zadania komórek organizacyjnych, w tym związane z:

a) obsługą Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programami operacyjnymi,

b) obsługą Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programami,

c) realizacją KPO;",

b)
uchyla się pkt 6;
3)
w § 22 w ust. 2:
a)
w pkt 4 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Ministra w zakresie nieformalnych (EU-Pilot) i formalnych (uzasadniona opinia) zarzutów KE dotyczących badania naruszeń prawa UE;",

b)
w pkt 6:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych, ",

lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) przygotowują i realizują projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycje w ramach KPO, i niepodlegającej zwrotowi pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;",

c)
w pkt 7:
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), ",

lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) wykonują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony osób i mienia, wynikające z odrębnych przepisów, w tym właściwych wewnętrznych aktów normatywnych Ministerstwa, ",

d)
pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) związane z koordynacją opracowania i wdrażania planów rozwojowych oraz ich realizacją;";

4)
w § 23:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komórka organizacyjna, w zakresie swojej właściwości, obsługując Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, realizuje zadania związane, w szczególności z:",

b)
w pkt 21 uchyla się lit. c,
c)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie Centralnego systemu teleinformatycznego (CST) wspierającego realizację programów operacyjnych;",

d)
uchyla się pkt 26,
e)
pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie:

"28) współpracą z Departamentem Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie wypracowywania mechanizmów koordynacji, z uwzględnieniem 16 regionalnych programów operacyjnych oraz możliwości realizacji instrumentów terytorialnych ze środków programu operacyjnego;

29) podejmowaniem działań mających na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programów operacyjnych;",

f)
uchyla się pkt 31;
5)
po rozdziale 7 dodaje się rozdziały 7a i 7b w brzmieniu:

"Rozdział 7a

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programami

§ 23a. Komórka organizacyjna, w zakresie swojej właściwości, obsługując Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem, realizuje zadania związane, w szczególności z:

1) przygotowywaniem projektów dokumentów programowych oraz innych dokumentów - w tym projektów aktów normatywnych - koniecznych do wdrożenia programu, w szczególności treść programu, szczegółowy opis priorytetów programu oraz opracowywaniem projektów dokumentów opisujących funkcje i procedury systemu realizacji programu, a także przygotowywaniem i uzgadnianiem propozycji zmian dokumentów programowych oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania programu;

2) organizacją systemu zarządzania i kontroli programu, w tym sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania i kontroli oraz systemem instytucjonalnym;

3) przygotowywaniem propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 73 rozporządzenia ogólnego, a w przypadku programów Interreg 20212027, spełniających warunki określone w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 94);

4) dokonywaniem wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu oraz prowadzeniem procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, z wyłączeniem programów Interreg 2021-2027;

5) przygotowywaniem i zawieraniem z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowaniem decyzji o dofinansowaniu projektu;

6) zlecaniem płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zlecaniem wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach krajowego programu lub regionalnego programu na rzecz beneficjentów, a w przypadku programów Interreg 2021-2027 - dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów;

7) zapewnianiem aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;

8) prowadzeniem kontroli realizacji programu, w tym weryfikowaniem prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach programu, z wyłączeniem programów Interreg 2021-2027 w których weryfikację prowadzą krajowi kontrolerzy;

9) przeciwdziałaniem oszustwom i nadużyciom finansowym w ramach programu;

10) zapobieganiem nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniem, korygowaniem i informowaniem KE o stwierdzonych nieprawidłowościach;

11) nakładaniem korekt finansowych;

12) udziałem w procesie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym:

a) przygotowywanie projektów decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) przygotowywanie projektów decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w lit. a i b, wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo instytucję wdrażającą;

13) wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 76 rozporządzenia ogólnego;

14) prowadzeniem ewaluacji programu;

15) monitorowaniem postępu realizacji programu;

16) zapewnieniem działań edukacyjnych w ramach programu dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także dla potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów programu, w uzgodnieniu z Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

17) współpracą z Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w zakresie zadań związanych z zapewnieniem informacji o programie i jego promocją;

18) współpracą z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w zakresie efektywnego wdrażania programu;

19) określaniem kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu, z wyłączeniem programów Interreg 2021-2027;

20) określaniem poziomu dofinansowania projektu, jako procent wydatków objętych dofinansowaniem;

21) zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu, w tym:

a) sporządzanie prognozy wydatków w ramach programu,

b) weryfikowanie wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach programu, z wyłączeniem programów Interreg 2021 - 2027,

c) przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu, a także weryfikowanie wniosków przygotowanych przez dysponentów innych części budżetowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu;

22) publikowaniem na stronie internetowej danych zbiorczych dotyczących programu przekazywanych do KE, o których mowa w art. 42 rozporządzenia ogólnego;

23) organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego oraz udziałem w jego pracach;

24) współpracą z instytucjami europejskimi: KE, ETO i OLAF w zakresie programowania, wdrażania i kontroli programu;

25) koordynowaniem i wdrażaniem działania w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej programu, w uzgodnieniu z Departamentem Programów Pomocowych;

26) współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie Centralnego systemu teleinformatycznego 2021 (CST2021) wspierającego realizację programów Funduszy Europejskich (FE) i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;

27) współpracą z Departamentem Prawnym w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań, w tym dotyczących procedury odwoławczej;

28) współpracą z Departamentem Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie wypracowywania mechanizmów koordynacji, z uwzględnieniem 16 regionalnych programów oraz możliwości realizacji instrumentów terytorialnych ze środków danego programu;

29) ochroną danych osobowych, w tym sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Rozdział 7b

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych związane z realizacją KPO

§ 23b. Komórka organizacyjna, w zakresie swojej właściwości, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynikające z KPO, związane w szczególności:

1) z obsługą Ministra odpowiadającego za koordynację realizacji KPO, w tym koordynację wdrażania poszczególnych komponentów KPO, w szczególności:

a) prowadzi dialog z KE i innymi instytucjami europejskimi w zakresie m.in. przygotowania i zmian KPO, raportowania jego realizacji i wnioskowania o płatności,

b) realizuje zadania związane z zawieraniem porozumień o realizacji reform i porozumień o realizacji inwestycji z instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację,

c) monitoruje realizację reform i inwestycji w ramach KPO oraz wydaje zalecenia dotyczące osiągania kamieni milowych i wskaźników w ramach poszczególnych reform i inwestycji oraz występuje do Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "PFR", i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wstrzymanie wypłat instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji w przypadku braku realizacji lub niepełnej realizacji zaleceń,

d) przygotowuje wytyczne, w tym o charakterze horyzontalnym, dotyczące warunków i procedur wdrażania KPO,

e) przygotowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki sprawozdania z realizacji KPO i przekazuje do KE,

f) przygotowuje wnioski o płatność do KE oraz sporządza deklaracje zarządcze oraz podsumowania przeprowadzonych audytów,

g) opracowuje strategię promocji i informacji w związku z realizacją KPO, w tym prowadzi dedykowaną KPO stronę internetową,

h) udziela zgód lub ustala limity wypłat dla środków z pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności instytucjom odpowiedzialnym za inwestycje;

2) z pełnieniem przez Ministra funkcji instytucji odpowiedzialnej za reformy, w szczególności:

a) realizuje reformy zgodnie z ustalonymi kamieniami milowymi,

b) zapewnia aktualność i poprawność danych służących do monitorowania realizacji reformy,

c) prowadzi kontrole realizacji reformy,

d) zapewnia mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym,

e) monitoruje realizację reformy i inwestycji związanych z reformą;

3) z pełnieniem przez Ministra funkcji instytucji odpowiedzialnej za inwestycje, w szczególności:

a) realizuje inwestycje zgodnie z ustalonymi wskaźnikami,

b) zapewnia aktualność i poprawność danych służących do monitorowania realizacji inwestycji,

c) prowadzi kontrole realizacji inwestycji,

d) dokonuje wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem ze środków KPO,

e) zawiera z ostatecznymi odbiorcami wsparcia umowy o objęcie wsparciem ze środków KPO,

f) zapewnia mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym,

g) przygotowuje projekty decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć,

h) monitoruje postępy realizacji inwestycji;

4) ze współpracą z Departamentem Strategii w zakresie zadań związanych z koordynacją opracowywania i realizacją KPO, w tym opiniowania projektów dokumentów rządowych dotyczących reform i inwestycji realizowanych w ramach KPO oraz monitorowaniem realizacji reform i inwestycji przez resorty;

5) ze współpracą z Departamentem Budżetu w zakresie zadań związanych z:

a) planowaniem i opracowywaniem harmonogramów dotyczących środków KPO,

b) opiniowaniem wniosków dysponentów o podział rezerwy na inwestycje finansowane w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym z pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

c) wnioskowaniem o dokonanie zlecenia płatności z budżetu środków europejskich w celu realizacji przez PFR zleceń wypłaty;

6) ze współpracą z Departamentem Certyfikacji i Desygnacji w zakresie zadań związanych z zapewnieniem gotowości instytucjonalnej do realizacji KPO, w tym w ramach prowadzonych audytów i kontroli, a także w zakresie zadań związanych z wnioskowaniem o płatność do KE;

7) ze współpracą z Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w zakresie zadań związanych z zapewnieniem informacji o KPO i jego promocją;

8) ze współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

w zakresie CST2021 wspierającego realizację KPO;

9) ze współpracą z Departamentem Prawnym w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących realizacji KPO;

10) ze współpracą z Biurem Ministra w zakresie zadań związanych z opiniowania projektów dokumentów rządowych dotyczących reform i inwestycji realizowanych w ramach KPO.";

6)
w § 24 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) prowadzenie spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów operacyjnych i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA oraz finansowania KPO;

3) obsługę funduszy celowych, dla których dysponentem jest Minister;

4) prowadzenie spraw obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (EISP), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (EIS), programów Interreg 2021 - 2027, wsparcia dla beneficjentów programów Interreg 2021 - 2027, pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz ewidencji księgowej wydatków certyfikowanych w ramach programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA.";

7)
w § 25:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi, programami i pomiędzy okresami programowania 2007 - 2013, 2014 - 2020, 2021-2027 i KPO oraz kontroli krzyżowych w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizację zadań w ramach KPO związanych z wnioskami o płatność do KE oraz koordynacją systemu kontroli i audytu;",

c)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) prowadzenie kontroli Ministra działającego jako państwo członkowskie w perspektywie finansowej 2021 - 2027, służących:

a) zapewnieniu zgodności realizacji programów z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Umowy Partnerstwa (UP) i kontraktem programowym,

b) stwierdzeniu, czy nieprawidłowość wystąpiła na skutek działania lub zaniechania ze strony właściwej instytucji;

7) prowadzenie kontroli Ministra pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.";

8)
w § 26:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizację zadań wynikających z wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079), w tym:

a) koordynację zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającą z art. 8-10 tej ustawy,

b) wykonywanie zadań związanych z Funduszem Dostępności,

c) koordynację realizacji rządowego programu Dostępność Plus;";

9)
w § 27a:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji, w tym zarządzanie architekturą informacji serwisów internetowych poświęconych FE oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizację zadań związanych z opracowaniem i realizacją strategii promocji i informacji w związku z realizacją KPO, w tym prowadzenie dedykowanej KPO strony internetowej.";

10)
w § 29:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) koordynację udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przy KE, Komitecie do spraw Funduszy objętych zakresem Common Provisions Regulation (CPR) przy KE oraz Grupie eksperckiej do spraw Funduszy objętych zakresem CPR przy KE;",

c)
w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) realizację zadań związanych z realizacją reformy KPO dotyczącej poprawy warunków realizacji KPO w zakresie audytu CST2021 wspierającego realizację KPO.";

11)
w § 30 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie reformy i inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast.";

12)
w § 31 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

4) przygotowywanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mającym istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, w tym pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym lub programem oraz koordynującego realizację KPO;";

13)
w § 32:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013), Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) oraz organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2014-2020 w sektorze transportu, a także realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 w sektorze transportu wraz z komponentem Mobilność Wojskowa;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, z zastrzeżeniem § 30 pkt 8 oraz komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność.";

14)
w § 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programem Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;";

15)
w § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;";

16)
w § 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (PO IR), w tym udzielanie pomocy publicznej w ramach realizacji PO IR oraz realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;";

17)
w § 37:
a)
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji do spraw koordynacji UP w odniesieniu do 16 regionalnych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów, w tym koordynację negocjacji tych programów;

2) koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego, terytorialnego i programowego;

3) opracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów, z uwzględnieniem instrumentów wsparcia realizowanych z poziomu krajowego;",

b)
uchyla się pkt 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie art. 20a lub art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;",

d)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynację zadań związanych z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;",

e)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne.";

18)
w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;";

19)
w § 40:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynację strategiczną realizacji UP, krajowych programów operacyjnych oraz krajowych programów służących realizacji UP, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w tych programach;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) koordynację opracowania i wdrażania KPO;",

c)
w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) realizację zadań związanych z realizacją reform KPO dotyczących zrównoważonego rozwoju miast oraz poprawy warunków realizacji KPO w zakresie wytycznych dotyczących zasady partnerstwa;

15) pełnienie funkcji Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT).";

20)
w § 41:
a)
w pkt 1:
po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora programów Interreg dla programów Interreg 2021 - 2027, ",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programów współpracy międzyregionalnej EWT 2014-2020 oraz Interreg 2021-2027;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizację zadań na rzecz UP w zakresie wdrażania programów EWT 2014-2020 oraz programów Interreg 2021-2027;",

c)
uchyla się pkt 6;
21)
w § 43 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków na rachunku utworzonym na potrzeby wydatkowania pomocy technicznej z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczonym na wydatki związane z realizacją inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO;";

22)
w § 46:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;",

b)
w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) realizację zadań w zakresie Funduszu Rozwoju Regionalnego.";

23)
w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Polityki Bezpieczeństwa odpowiada za:

1) realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny oraz obsługę Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS);

2) realizację spraw związanych ochroną informacji niejawnych oraz obsługę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) koordynację spraw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ryzykiem, w tym z ochroną danych osobowych, w zakresie określonym w Polityce ochrony danych osobowych.".

§  2. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).