Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 55 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 65 oraz z 2019 r. poz. 42) w załączniku "REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 3a;
2)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do zakresu działania Wydziału III należy, w szczególności:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach, umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych;

2) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane;

3) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu;

4) ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwane dalej "BSWSG", a także przekazywanych przez te jednostki organizacyjne sprawozdań i informacji, w tym corocznej informacji dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych o działalności BSWP i BSWSG;

5) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;

6) zlecanie wykonania określonych czynności, w tym również w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Komendantowi BSWP i Komendantowi BSWSG oraz żądania od nich informacji na temat wyników tych czynności, w uzasadnionych przypadkach z wyłączeniem informowania przełożonych służbowych kierowników tych jednostek organizacyjnych, a także Komendantowi Służby Ochrony Państwa;

7) żądanie od Komendanta BSWP, Komendanta BSWSG i Komendanta Służby Ochrony Państwa informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń;

8) gospodarowanie funduszem operacyjnym, w tym mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego;

9) wnioskowanie do właściwych organów o wytworzenie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących inspektorów BNW oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych oraz prowadzenie ewidencji tych dokumentów i środków;

10) dokonywanie sprawdzeń i rejestracji w dostępnych systemach teleinformatycznych oraz wprowadzanie do nich informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

11) gospodarowanie uzbrojeniem i środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu BNW, w tym prowadzenie magazynu broni;

12) sporządzanie i terminowe przekazywanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sprawozdań, o których mowa w art. 11x ust. 2 ustawy;

13) sporządzanie w zakresie BNW i terminowe przekazywanie do właściwej komórki Ministerstwa informacji o działalności BNW, o której mowa w art. 11n ust. 29 ustawy;

14) udzielanie pomocy Wydziałowi II w opiniowaniu służbowym Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG.";

3)
uchyla się § 15a;
4)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego podlega bezpośrednio Wydział III.".

§  2. 
Sprawy wszczęte w Wydziale IV i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się w Wydziale III.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).