Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 28 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 9) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) koordynacji spraw w zakresie ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stałymi (w tym realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami);";

2)
w § 15:
a)
w pkt 5 uchyla się lit. b,
b)
w pkt 24 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.