Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.61

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 51, 62, 100, 114 oraz z 2020 r. poz. 10, 30, 38 i 42 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. poz. 19) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Ministerstwem", wymienionych w zarządzeniu nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 425 i 1160 oraz z 2020 r. poz. 229).";

2)
w § 38 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w koordynowanych częściach: 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 20 - Gospodarka, 21 - Gospodarka morska, 22 - Gospodarka wodna, 26 - Łączność, 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 34 - Rozwój regionalny, 35 - Rynki rolne, 39 - Transport, 41 - Środowisko, 47 - Energia, 48 - Gospodarka złożami kopalin, 49 - Urząd Zamówień Publicznych, 50 - Urząd Regulacji Energetyki, 51 - Klimat, 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 55 - Aktywa Państwowe, 60 - Wyższy Urząd Górniczy, 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 62 - Rybołówstwo, 64 - Główny Urząd Miar, 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, 68 – Państwowa Agencja Atomistyki, 69 – Żegluga śródlądowa, 71 – Urząd Transportu Kolejowego, 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), z wyłączeniem dochodów z tytułu: dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;";

3)
w § 41:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych, BGK w ramach programów rządowych i Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych, a także za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie właściwości Ministra oraz wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zarządzanie systemem poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach realizacji programów rządowych, w szczególności wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych;".

§  2. 
W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.