Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 61) w załączniku "Regulamin Organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Policji" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kierownicy komórek organizacyjnych BSWP, o których mowa w § 3 pkt 1-22, zwani dalej "naczelnikami".";

2) w § 3 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 i 24 w brzmieniu:

"23) Zespół Prawny;

24) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy.";

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant ustala zakresy obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta, naczelników oraz policjantów i pracowników zajmujących stanowiska bezpośrednio mu podległe.";

4) w § 10:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) prowadzenie rejestru wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej dla BSWP, ewidencji zarządzeń Komendanta o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej, rejestru czynności wdrażanych na podstawie art. 19a ustawy o Policji, ewidencji zarządzeń Komendanta o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności operacyjno - rozpoznawczych, o których mowa w art. 19a ustawy o Policji, rejestru czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 19b ustawy o Policji oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o Policji - dla komórek organizacyjnych BSWP;",

b) w pkt 26 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 27-29;
5) w § 12:
a) uchyla się pkt 16,
b) w pkt 25 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 26;
6) w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, z zastosowaniem metod i form czynności operacyjno-rozpoznawczych;";

7) po § 14 dodaje się § 14a i 14b w brzmieniu:

"§ 14a. Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:

1) zapewnienie pomocy prawnej kierownictwu BSWP;

2) zastępstwo procesowe Komendanta przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi;

3) sporządzanie opinii prawnych i dokonywanie interpretacji przepisów prawnych;

4) ocena obowiązujących przepisów prawnych pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności oraz analiza nowych regulacji prawnych, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania BSWP;

5) informowanie kierownictwa BSWP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Policji oraz inicjowanie prac legislacyjnych i dokonywanie oceny prawnej wniosków zgłaszanych przez naczelników w zakresie uchylenia, zmiany lub wydania nowych aktów prawnych;

6) udzielanie porad i konsultacji prawnych policjantom i pracownikom BSWP w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

7) opiniowanie nadesłanych przez jednostki organizacyjne Policji projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej BSWP, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi BSWP;

8) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych przygotowanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne BSWP;

9) opracowywanie projektów aktów prawnych i upoważnień wydawanych przez Komendanta pozostających we właściwości rzeczowej BSWP;

10) opiniowanie i opracowywanie projektów porozumień z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami oraz projektów umów zawieranych przez Komendanta;

11) koordynowanie działań legislacyjnych w zakresie powoływania, zmiany i rozwiązania grup śledczych oraz nieetatowych zespołów do wykonywania czynności operacyjno- rozpoznawczych;

12) współpraca prawno-legislacyjna z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Komendą Główną Policji, jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez te podmioty oraz komórkami do spraw prawnych organów administracji publicznej.

§ 14b. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych BSWP;

2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawianie propozycji usuwania tych zagrożeń;

3) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;

5) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników BSWP;

6) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i w pracy;

7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

8) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.".

§  2.  Komendant jest obowiązany do niezwłocznego zapoznania policjantów i pracowników BSWP z przepisami niniejszego zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).