Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 15 i 33) w załączniku "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 3;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej "Ministerstwem", stosuje się podejście procesowe.";

3) w § 4 w ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zapewnianie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa dyscypliny i czasu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także corocznego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) zapewnianie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz zasad wynikających z obowiązującego w Ministerstwie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;";

4) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności opartych o wymagania kontroli zarządczej;",

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-18 w brzmieniu:

"14) wykonują zadania wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

15) uczestniczą w inicjowaniu, przygotowywaniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu projektów strategicznych w Ministerstwie;

16) współpracują z Komisją do spraw dokumentów publicznych oraz udzielają Komisji niezbędnej pomocy, przy wykonywaniu przez nią zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych;

17) wysyłają, za pośrednictwem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), wnioski o udzielenie informacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentu urzędowego lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie nr 1024/2012, zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/1191" oraz udzielają odpowiedzi na złożone przez organy państwa członkowskiego wnioski o udzielenie informacji;

18) współpracują z Departamentem Spraw Obywatelskich w zakresie niezbędnym do obsługi wniosków, o których mowa w pkt 17.";

5) w § 12 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadania Ministra wynikającego z art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;";

6) w § 13 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, dotyczących postępowań, których przedmiotem jest:

a) dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców - zatwierdzenie, przedłużenie okresu zatwierdzenia lub cofnięcie zatwierdzenia:

– jednostek prowadzących studia,

– jednostek naukowych,

– organizatorów stażu,

– jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze,

b) zakaz przyjmowania cudzoziemców na studia.";

7) w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie rejestru niejawnych aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji niejawnych decyzji Ministra;";

8) w § 18:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) dokonywanie oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz w Służbie Ochrony Państwa;

2b) sprawowanie kontroli nad działalnością fundacji, będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie zgodności ich działania z przepisami tej ustawy;";

9) w § 20:
a) w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) Szkołą Główną Służby Pożarniczej, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

e) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego - Państwowym Instytutem Badawczym;",

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z wyłączeniem zadań przypisanych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.";

10) w § 21 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Wyższą Szkołą Policji, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,";

11) w § 22 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów dla Ministra na posiedzenia Rady Ministrów oraz dla wyznaczonego członka Kierownictwa Ministerstwa na posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu, jak również przygotowywanie upoważnień do udziału w tych gremiach;

3b) obsługa organizacyjna członków Kierownictwa Ministerstwa w celu zapewnienia ich udziału w posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów;";

12) w § 24:
a) uchyla się pkt 6,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) prowadzenie spraw związanych z:

a) kształtowaniem przez Ministra polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych oraz zapewnieniem funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych,

b) przeprowadzaniem kontroli wytwórców blankietów dokumentów publicznych, o której mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych,

c) obsługą administracyjną Komisji do spraw dokumentów publicznych, o której mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych;

6b) prowadzenie Rejestru Dokumentów Publicznych;",

c) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) prowadzenie spraw związanych z realizacją funkcji Ministra jako organu centralnego koordynującego i organu centralnego, realizującego zadania wynikające z rozporządzenia 2016/1191.";

13) w § 25:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w szczególności zadań dotyczących planowania i organizacji systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju oraz nadzoru i koordynacji jego funkcjonowania, a także zadań związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną systemu teleinformatycznego centrów powiadamiania ratunkowego;",

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) inicjowanie i monitorowanie realizacji projektów informatycznych w Ministerstwie.";

14) w § 30:
a) uchyla się pkt 9,
b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) koordynowanie w Ministerstwie spraw związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.";

15) w § 31 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) obsługa parlamentarna Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;";

16) w § 32 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) gospodarowanie mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego, w tym prowadzenie ewidencji tego mienia;",

b) w pkt 7 uchyla się lit. f i g;
17) w § 33:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykonywanie zadań Ministra oraz Ministerstwa związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowanie zmian umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;",

b) uchyla się pkt 4.
§  2.  Przepisy § 1 zarządzenia dotyczące zmian wprowadzanych w:
1) pkt 6 mają zastosowanie od dnia 31 marca 2019 r.;
2) pkt 4 lit. b, w zakresie dodawanego w § 5 w ust. 1 pkt 16 oraz w pkt 12 lit. a i b, mają zastosowanie od dnia 12 lipca 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).