Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203, 224 i 334 oraz z 2019 r. poz. 3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) współpraca w zakresie zadań, o których mowa w pkt 5, z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego albo Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego.";

2) w § 16 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) dyrektorów i zastępców dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi,";

3) w § 17:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) koordynowanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.",

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) współpraca z Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt 1 oraz 6 i 7.",

c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu i Senatu oraz Komitetu do Spraw Europejskich;

2) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz planie pracy Komitetu do Spraw Europejskich, a także prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości;",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należy w szczególności wypracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej.";

4) w § 18:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 5, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 20 pkt 2;",

w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) współpraca z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4.",

c) w ust. 4:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów oraz innych organów państwowych i społecznych;

2) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;",

w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;
5) w § 19:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;

8b) prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;",

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.";

6) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Do zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy:

1) obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267);

2) zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości dotyczącej postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, ustroju i organizacji sądów administracyjnych oraz reprywatyzacji nieruchomości;

3) współpraca w zakresie zadań, o których mowa w pkt 2, z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego albo Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego;

4) obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa czasopisma utworzonego na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia czasopisma naukowego "Nieruchomości@" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 4).";

7) w § 24 uchyla się pkt 7;
8) w § 25:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, a także z odbywaniem tych aplikacji;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) badanie zgodności z prawem uchwał samorządu komorniczego w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych oraz realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie wyrażenia sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów komorniczych;",

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;";

9) w § 30 w pkt 1 wyraz "www.ms.gov.pl" zastępuje się wyrazem "www.gov.pl/sprawiedliwosc".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2019 r.