Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 51) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 5 i 20,
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej - DOS;",

uchyla się pkt 40,
po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - BKA;",

uchyla się pkt 42 i 43,
b) w ust. 2:
uchyla się pkt 3 i 7,
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej;";

2) w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kierownik komórki audytu wewnętrznego;";

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa uczestniczy Główny Ekonomista Ministerstwa oraz osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Informatyzacji.";

4) w § 8 w ust. 1 po wyrazach "Głównego Ekonomisty Ministerstwa, " skreśla się wyrazy "Samodzielnego Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych,";
5) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku, gdy spór kompetencyjny powstał pomiędzy komórkami organizacyjnymi w pionie nadzorowanym przez jednego członka Kierownictwa Ministerstwa, rekomenduje on komórkę organizacyjną do realizacji zadania. Rekomendacja wraz z dokumentacją sporu jest przekazywana Dyrektorowi Generalnemu.";

6) w § 27 w ust. 1 w pkt 12 lit. o otrzymuje brzmienie:

"o) Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie:

– kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

– planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730),

– petycji, skarg i wniosków, w tym przyjmowania interesantów,

– przygotowywania i wdrażania realizacji systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,";

7) uchyla się § 32;
8) w § 41:
a) w ust. 1 po wyrazach "naprawczych i ostrożnościowych" skreśla się wyrazy "i dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, udzielonych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
b) w ust. 2 uchyla się pkt 4,
c) w ust. 3 uchyla się pkt 2;
9) uchyla się § 47;
10) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

"§ 47a. 1. Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację w jednostkach organizacyjnych KAS zadań Szefa KAS w zakresie:

1) kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej;

2) rozwoju infrastruktury majątkowej oraz realizacji budżetu państwa;

3) określania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS;

4) kontroli zarządczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego;

5) organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz organizacji Krajowej Informacji Skarbowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynowanie i prowadzenie spraw kadrowych i finansowych w zakresie funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, w tym:

a) prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej należących do kompetencji

Ministra Finansów i Szefa KAS,

b) prowadzenie spraw dotyczących nadawania odznaczeń państwowych i odznaki resortowej pracownikom i funkcjonariuszom celno-skarbowym KAS,

c) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym i wykonywaniem budżetu w części 19 w zakresie dotyczącym KAS,

d) prowadzenie spraw związanych z majątkiem jednostek organizacyjnych KAS;

2) prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w Ministerstwie;

3) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby celno-skarbowej w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

4) nadzorowanie pod względem formalnoprawnym i koordynowanie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby celno-skarbowej w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

5) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania, na podstawie art. 131 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 131a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadkach wyłączenia organu podatkowego;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, będących we właściwości Szefa KAS, dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych;

7) koordynowanie współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych jednostek organizacyjnych KAS, w zakresie właściwości Szefa KAS;

8) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją usług druku i dystrybucji formularzy, broszur informacyjnych związanych z zadaniami KAS, legitymacji służbowych i odznaczeń resortowych, z wyłączeniem odznaki "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej" oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie;

9) prowadzenie kont A i B tradycyjnych środków własnych UE pochodzących z ceł, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie oraz obsługa systemów OWNRES i WOMIS;

10) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów budżetowych z ceł oraz sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów;

11) wykonywanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w zakresie właściwości Departamentu;

12) gromadzenie i analizowanie:

a) danych i informacji, w tym statystycznych, otrzymanych z izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

b) sprawozdawczości sporządzanej przez izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe oraz Krajową Informację Skarbową;

13) wdrażanie rozwiązań związanych z działaniem administracji skarbowej;

14) przygotowywanie sprawozdania z działalności KAS, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730);

15) prowadzenie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:

a) izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,

b) Krajowej Szkole Skarbowości,

c) Krajowej Informacji Skarbowej,

d) podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

16) sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i terminowością oraz prawidłowością załatwiania skarg, wniosków i petycji przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;

17) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

18) rozpatrywanie wniosków złożonych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zakończonych rozstrzygnięciami wydanymi przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i Szefa KAS;

19) koordynowanie przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, rozpatrywane w trybie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz wystąpienia organizacji i instytucji dotyczące izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i pracowników tych jednostek, na podstawie wkładów z komórek organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

20) przygotowywanie projektów:

a) odpowiedzi na petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Szef KAS, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS w Ministerstwie,

b) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na dyrektorów izb administracji skarbowej w trybie przepisów Ordynacja podatkowa,

c) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie spraw w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);

21) koordynowanie:

a) udziału przedstawicieli Szefa KAS w zespołach międzyresortowych, komisjach, komitetach oraz innych podmiotach powołanych przez organy zewnętrzne,

b) przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia naczelnych organów państwa, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w sprawach KAS,

c) opracowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, pytania i oświadczenia poselskie i senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpień posłów Parlamentu Europejskiego w sprawach KAS;

22) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji jednostek organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

23) przygotowanie i obsługa: posiedzeń, narad i spotkań Szefa KAS i jego zastępców;

24) prowadzenie rejestrów, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej:

a) porozumień zawieranych przez Szefa KAS z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi,

b) zarządzeń Szefa KAS,

c) upoważnień udzielonych przez Szefa KAS;

25) zarządzanie korespondencją kierowaną do Szefa KAS;

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru nad Krajową Szkołą Skarbowości.

4. Departament jest właściwy w zakresie spraw regulowanych:

1) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

2) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948).";

11) w § 60 w ust. 2 w pkt 19 uchyla się lit. b;
12) uchyla się § 67;
13) po § 67 dodaje się § 67a w brzmieniu:

"§ 67a. 1. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada za:

1) prowadzenie kontroli wewnętrznej;

2) prowadzenie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej:

a) w CI RF,

b) w uzasadnionych przypadkach, w izbach administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkole Skarbowości, w zakresie środków budżetowych części 19 budżetu państwa;

3) koordynowanie:

a) kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

b) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

c) przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "nieprawidłowościami";

4) prowadzenie audytu wewnętrznego.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych;

2) prowadzenie kontroli, o których mowa w art. 119zv § 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przekazywanie ich wyników do Departamentu Zarządzania Strategicznego;

3) prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

4) współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) obsługa Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

6) koordynowanie organizacji kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;

7) koordynowanie procesu udzielania przez komórki organizacyjne odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministra związaną z przeprowadzanymi kontrolami przez zewnętrzne organy kontroli;

8) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;

9) koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

10) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

11) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

12) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i koordynowanie ich wdrażania i realizacji w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

13) realizowanie zadań dotyczących zgłoszeń lub sygnałów o nieprawidłowościach, zdarzeniach i okolicznościach, mających negatywny wpływ na działanie Ministerstwa;

14) gromadzenie informacji o zgłaszanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierowanych przez komórki organizacyjne do organów ścigania, z wyłączeniem informacji będących w posiadaniu Departamentu Informacji Finansowej, Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Biura Inspekcji Wewnętrznej.";

14) użyte w § 61 w ust. 1 w pkt 2 i ust. 2 w pkt 4 w różnym przypadku wyrazy "Departament Organizacji i Wdrożeń" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej";
15) uchyla się § 69 i 70.
§  2.  W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.