Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2019.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 20 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 6, 14, 26 i 52) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 22 ust. 2 pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wykonywania zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, z wyłączeniem spraw, w których na wniosek komórki organizacyjnej Departament Prawny wykonuje to zastępstwo, przy czym wykonywanie zastępstwa procesowego przez Departament Prawny jest ograniczone do przypadków gdy komórka organizacyjna nie korzysta z obsługi kancelarii prawnych,";

2)
w § 27a w pkt 2 uchyla się lit. b;
3)
w § 32 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizację zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie:

a) kontroli spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych,

b) nadzoru nad Krajowym Zasobem Nieruchomości.";

4)
w § 36 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne na podstawie właściwych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Ministerstwie;".

§  2. 
Prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363), rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zarządzenia, realizuje Departament Gospodarki Nieruchomościami do czasu ich zakończenia.
§  3. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).