Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203, 224 i 334) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) dyrektorów i zastępców dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej referendarzy sądowych i mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;",

c) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działaniem Systemu Losowego Przydziału Spraw.";

2) w § 19:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości:

a) zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 1 i § 24 pkt 1,

b) nadzoru zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 24 pkt 1,

c) nadzoru zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziów oraz asesorów sądowych;",

c) uchyla się pkt 6;
3) w § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;";

4) w § 22:
a) pkt 13a otrzymuje brzmienie:

"13a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212), z zastrzeżeniem § 30 pkt 3;",

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów w sprawach nieletnich.";

5) w § 24:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych;",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki";
6) w § 28 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) prowadzenie ewidencji organów pomocniczych i innych podmiotów funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.