Dz.Urz.ME.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 17 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Energii z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. z 2018 r. poz. 8 i 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi: Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytutem Techniki Górniczej KOMAG oraz "Poltegor-Instytut" Instytutem Górnictwa Odkrywkowego;";

2) w § 22 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami, z wyłączeniem instytutów, o których mowa w § 21 w ust. 2 pkt 10a.".

§  2.  W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:
1) Departamentu Górnictwa,
2) Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii
- opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).