Dz.Urz.MRPiPSp.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 24 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 25 oraz z 2018 r. poz. 3, 18, 21 i 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

1. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

1) ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej;

2) współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;

3) współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej, obejmująca współpracę z organami administracji publicznej w powyższym zakresie;

2) tworzenie warunków oraz wspieranie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne;

3) realizacja zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego;

4) zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przez planowanie, koordynację i realizację przebiegu procesu akredytacji, współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu akredytacji;

5) monitorowanie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz tworzenie, doskonalenie i monitorowanie standardów usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej przez te ośrodki;

6) tworzenie, doskonalenie i monitorowanie standardów usług w podmiotach zatrudnienia socjalnego;

7) prowadzenie sprawozdawczości z funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz podmiotów zatrudnienia socjalnego;

8) przygotowanie i monitorowanie realizacji Programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

9) nadzór nad fundacjami w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz opracowanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru nad fundacjami;

10) udział w programowaniu polityki spójności w latach 2014 - 2020, w obszarze dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz zatrudnienia socjalnego i aktywności społecznej młodzieży;

11) przygotowywanie dokumentów programowych w obszarach:

a) wspierania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej, w szczególności koordynowania i nadzorowania realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES),

b) zatrudnienia socjalnego,

c) aktywności społecznej młodzieży;

12) inicjowanie i organizowanie badań, prac analitycznych oraz zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia socjalnego;

13) merytoryczna, organizacyjna i prawna obsługa organów pomocniczych Ministra, w tym w szczególności:

a) Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

b) Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

c) Rady Zatrudnienia Socjalnego;

14) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Departamentu;

15) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odwołań od decyzji wojewodów w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu centrum integracji społecznej oraz w sprawach zwrotu dotacji celowych udzielonych w ramach realizowanych przez Departament programów;

16) promowanie i upowszechnianie problematyki ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej.";

2) w § 26 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie, wdrażanie oraz monitoring realizacji rządowych i resortowych programów wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) tworzenie i doskonalenie standardów usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz usług środowiskowych, a także monitorowanie procesu ich wdrażania;",

c) uchyla się pkt 8,
d) w pkt 17 uchyla się lit. b,
e) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) obsługa Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rady Pomocy Społecznej, obsługa i współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz współpraca z Regionalnymi Komisjami Egzaminacyjnymi;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.