Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203 i 224) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-12 w brzmieniu:

"8) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

9) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

10) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

12) wydawanie kwartalnika "Probacja".";

2) w § 22 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), z zastrzeżeniem § 30 pkt 3;";

3) w § 24 w pkt 10 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 11-15;
4) w § 25 uchyla się pkt 17.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.