Dz.Urz.MS.2018.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187 i 203) w załączniku w § 15 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem rejestrów, w szczególności: Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz rejestru zastawów, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na ich działanie, definiowanie wymagań oraz wprowadzanie zmian związanych z ich funkcjonowaniem.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.