Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2018.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

§  1.  W zarządzeniu nr 41 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. Urz. Min. Przed, i Tech. poz. 41) w załączniku w § 30 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) realizację zadań związanych z transformacją gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, w tym kwestii związanych ze śladem środowiskowym oraz dostępem przemysłu do surowców.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).