Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.203

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 15 w ust. 3:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zapewnienie obsługi technicznej strony internetowej i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biuletynu Informacji Publicznej i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) aktualizowanie strony intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez zamieszczanie informacji przygotowanych przez komórki organizacyjne;";

2)
w § 16:
a)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych;",

b)
uchyla się pkt 9;
3)
w § 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej (www.ms.gov.pl) komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.