Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 8) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej, naczelnika w komórce organizacyjnej;";

2) w § 20 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) realizacja i koordynacja działań związanych z ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym udział w opiniowaniu spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego (HELCOM), w zakresie właściwości Departamentu oraz prowadzenie sekretariatu HELCOM w Polsce, w tym pełnienie przez dyrektora Departamentu funkcji Head of Delegation HoD;";

3) w § 21 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizacja i koordynacja działań związanych z ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym udział w opiniowaniu spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego (HELCOM), w zakresie właściwości Departamentu oraz współpraca z sekretariatem HELCOM w Polsce prowadzonym przez Departament Gospodarki Morskiej oraz dyrektorem Departamentu Gospodarki Morskiej pełniącym funkcję Head of Delegation HoD;";

4) w § 25 w ust. 2 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18-20 w brzmieniu:

"18) realizacja i koordynacja działań związanych z ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym udział w opiniowaniu spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego (HELCOM), w zakresie właściwości Departamentu oraz współpraca z sekretariatem HELCOM w Polsce prowadzonym przez Departament Gospodarki Morskiej oraz dyrektorem Departamentu Gospodarki Morskiej pełniącym funkcję Head of Delegation HoD;

19) realizacja i koordynacja spraw dotyczących obszarów Natura 2000 w polskich obszarach morskich w zakresie właściwości Departamentu;

20) realizacja i koordynacja spraw dotyczących Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS), w zakresie właściwości Departamentu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).