Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2016.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia (FZ);",

b)
uchyla się pkt 5;
2)
w § 11 w ust. 2:
a)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) współpraca z Departamentem Prawnym w zakresie prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami, w tym przygotowywanie, na wniosek Departamentu Prawnego, merytorycznych wkładów do pism procesowych;",

b)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) współpraca z Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg w zakresie realizacji zadań wynikających z wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego lub nadzorującego;",

c)
pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczących, Instytucji Wdrażającej, beneficjenta systemowego, beneficjenta pozakonkursowego, beneficjenta projektu predefiniowanego i Operatora Programów w systemie wdrażania funduszy strukturalnych oraz innych zagranicznych programów pomocowych, instytucji właściwej do koordynowania i prowadzenia zadań dotyczących polityki rozwoju w sektorze zdrowia oraz instytucji obsługującej Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowie, w szczególności w zakresie wsparcia merytorycznego procesu koordynacji funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia, współpracy w zakresie zagadnień związanych z wypełnieniem warunkowości ex-ante dla ochrony zdrowia, a także w zakresie zagadnień dotyczących innowacji w obszarze ochrony zdrowia;",

c)
uchyla się pkt 34;
3)
w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów, z wyłączeniem dokumentów należących do właściwości Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;";

4)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Do podstawowych zadań Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia należy:

1) koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem krajowej polityki rozwoju w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia, z uwzględnieniem działań i dokumentów na poziomie europejskim powiązanych z wymienionym obszarem zarządzania strategicznego;

2) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji instytucji właściwej do obsługi koordynacji działań i inwestycji realizowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020, wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym, w zakresie wynikającym z wypełniania warunkowości ex-ante dla sektora ochrony zdrowia i postanowień Umowy Partnerstwa, w szczególności: obsługa działalności Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowia;

3) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia;

4) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia, w tym w zakresie zadań związanych z obsługą procesu koordynacji, o którym mowa w pkt 2;

5) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia;

6) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia, w tym w zakresie zadań związanych z obsługą procesu koordynacji, o którym mowa w pkt 2;

7) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Operatora Programu PL07 finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

8) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Operatora Programu PL13 finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

9) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w zakresie obszaru tematycznego: "ochrona zdrowia";

10) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji beneficjenta w ramach przypisanych do programów operacyjnych, o których mowa w pkt 3-9 pomocy technicznych, w tym koordynacja realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz koordynacja obsługi strony internetowej www.zdrowie.gov.pl;

11) koordynowanie i realizowanie zadań dotyczących systemu informacji w ochronie zdrowia, w tym sporządzanie analiz i opinii oraz inicjowanie nowych rozwiązań;

12) monitorowanie i gromadzenie informacji dotyczących możliwych źródeł finansowania projektów z zakresu e-zdrowia;

13) monitorowanie i gromadzenie informacji dotyczących planowanych i realizowanych projektów z zakresu e-zdrowia, w tym w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra;

14) nadzorowanie publicznych projektów teleinformatycznych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra;

15) koordynowanie spraw dotyczących rejestrów medycznych;

16) obsługa oraz sporządzanie dokumentów i analiz na potrzeby prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

17) prowadzenie, we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, spraw dotyczących statystyki publicznej, w tym w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia;

18) rozwijanie zagadnienia innowacji w obszarze zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich przeznaczonych na ten cel, z wyłączeniem zadań będących we właściwości Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

19) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w rozwój innowacji w obszarze zdrowia;

20) pełnienie funkcji beneficjenta pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych;

21) sporządzanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji, postanowień, umów i porozumień zawieranych w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu oraz ich zmian;

22) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i windykacją należności budżetowych, w tym postępowań egzekucyjnych w administracji, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu;

23) realizowanie innych zadań związanych z implementacją środków zagranicznych dedykowanych ochronie zdrowia;

24) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.";

5)
uchyla się § 23;
6)
w § 25:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego lub nadzorującego, w tym sprawowania nadzoru nad procesami tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z wyłączeniem instytutów badawczych, uczelni medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie i Narodowego Funduszu Zdrowia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, realizującymi w szczególności zadania w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego;",

b)
uchyla się pkt 3,
c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, z wyłączeniem kontroli należących do właściwości Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie wykonywania zadań obronnych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;";

7)
w § 26 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących przygotowywania projektów badań naukowych w medycynie oraz podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia ich wyników, z wyłączeniem zadań w zakresie innowacji pozostających we właściwości Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;

2) współpraca z ministrem właściwym do spraw nauki w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych w ramach działalności upowszechniającej naukę, z wyłączeniem zadań w zakresie innowacji pozostających we właściwości Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;";

8)
w § 29 w pkt 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"prowadzenie spraw, w tym dotyczących skarg i wniosków w zakresie zakwalifikowania, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie:";

9)
w § 32 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) koordynowanie realizacji zadań na potrzeby zarządzania kryzysowego w obszarze Ministra, w tym prowadzenie spraw wynikających z zaimplementowanych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR);";

10)
w § 35:
a)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących odpadów medycznych, promieniowania jonizującego stosowanego w celach medycznych, a także medycyny pracy oraz nadzór nad realizacją tych zadań;",

b)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) nadzór nad realizacją zadań dotyczących zagadnienia zwłok i pochówków należących do kompetencji Ministra na podstawie odrębnych przepisów;",

c)
pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:

"20) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących chorób zakaźnych, z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

21) realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru przez Ministra nad:

a) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

b) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).