Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2021.126

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z
2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretarz Stanu Waldemar Buda, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa 2014 - 2020, w obszarze informacji i promocji;

2) prowadzenia polityki informacyjnej Ministerstwa i koordynacji kontaktów z mediami;

3) realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej;

4) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia Platformy PPP;

5) realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;

6) koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych;

7) nadzoru nad realizacją zadań na rzecz Umowy Partnerstwa w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;

8) nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi;

9) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transportu, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

10) koordynacji prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowania propozycji strategii rozwoju, koordynacji realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynacji procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;

11) koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych oraz koordynacji prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw Komisji Europejskiej i innych podmiotów skierowanych do samorządów;

12) koordynacji zadań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.",

b)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

2) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

3) Departament Programów Infrastrukturalnych;

4) Departament Programów Pomocowych;

5) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;

6) Departament Strategii.

6. Sekretarz Stanu Waldemar Buda realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.";

2)
w § 6:
a)
w ust. 1 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
b)
w ust. 3 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4,
c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Sekretarz Stanu Jacek Żalek realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centrum Projektów Europejskich.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).