Dz.Urz.ME.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów - mającą zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej państwa oraz gospodarki złożami kopalin,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, sekretarz stanu.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz sekretarza stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, na podstawie imiennego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzowi stanu lub podsekretarzom stanu do podpisywania odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów lub senatorów lub komisje parlamentarne w sprawach pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).