Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2016.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 48 Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Rozwoju i Finansów, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.";

2)
w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej - gospodarka i rozwój regionalny.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 28 września 2016 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).