Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 23), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej (DSW).";

2)
w § 3 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4) związane ze współpracą międzynarodową, w tym z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych.";

3)
w § 5:
a)
w pkt 1 uchyla się lit. b i c,
b)
w pkt 5 w lit. b przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. c;
4)
w § 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wykonuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport - na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).