Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Dz. U. poz. 1227) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 5 wyrazy "dyrektora CLKP" zastępuje się wyrazem

"kierownika, o którym mowa w pkt 7",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kierownik - osobę kierującą właściwą merytorycznie komórką organizacyjną CLKP, laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie lub szkołą policyjną;",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) opiekun praktyki - osobę wyznaczoną przez kierownika;";

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Proces kształcenia może rozpocząć osoba, która uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w określonej specjalności kryminalistycznej oraz ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest ważny przez dwa lata.";

3) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Proces kształcenia kandydata na biegłego trwa do 24 miesięcy.",

b) uchyla się ust. 2;
4) w § 11:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, nie dotyczą biegłych ubiegających się o uzyskanie uprawnień z kolejnej specjalności kryminalistycznej.";

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po procesie kształcenia, o którym mowa w § 10, kandydat przystępuje do egzaminu w najbliższym terminie przewidzianym harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. d.";

6) w § 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Kandydatowi na specjalistę kierownik może przedłużyć czas trwania procesu kształcenia do roku w przypadkach:

1) przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem;

2) skierowania na szkolenie trwające dłużej niż 3 miesiące;

3) innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, mając na względzie dobro służby i pracy lub słuszny interes kandydata na specjalistę.

3. O przedłużeniu czasu trwania procesu kształcenia kierownik niezwłocznie informuje pisemnie dyrektora CLKP.";

7) w § 24:
a) w ust. 1 wyraz "trzyletniej" zastępuje się wyrazem

"czteroletniej",

b) w ust. 3 wyraz "trzy" zastępuje się wyrazem

"cztery".

§  2.  Do procesów kształcenia rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Do biegłych i specjalistów posiadających uprawnienia w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy nowe.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.