Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 16, 22 i 35) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w części budżetowej 62 - rybołówstwo Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).