Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 16 i 22) w § 1 pkt 4 uchyla się lit. c-f i h.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).