Zmiana zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2023/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 147/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Centralny ośrodek koordynujący, o którym mowa § 2 pkt 1 rozporządzenia MDR-TB, jest zobowiązany do przekazywania do Funduszu wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MDR-TB, okresowo - po każdym kwartale realizacji programu pilotażowego MDR-TB w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale realizacji programu pilotażowego MDR-TB, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia.";

2)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia
§  2. 
W przypadku ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (Dz.U. poz. 2027 oraz z 2023 r. poz. 372), który nie zawarł umowy o realizację programu pilotażowego zakresie leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, weryfikuje spełnienie przez ten ośrodek warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego, zgodnie z § 4 zarządzenia zmienianego w § 1.
§  3. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  4. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczenia świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2023 r.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńKod produktuNazwa produktuJednostka rozliczeniowaWartość punktowa (1 pkt = 1 zł)Uwagi odnoszące się do zasad rozliczania i finansowania
1234567
118.1270.001.02świadczenia opieki zdrowotnej - program pilotażowy MDR-TB5.65.01.0000001PORADA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNA I KWALIFIKACYJNApunkt150Zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu MDR-TB i zarządzeniu AOS.
25.65.01.0000002PORADA LEKARSKA KONTROLNA MDR-TBpunkt150Zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu MDR-TB i zarządzeniu AOS.
35.65.01.0000003ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Z WYKORZYSTANIEM TELEMONITORINGU, MAJĄCE NA CELU NADZOROWANIE PRZYJMOWANIA LEKÓW I TOLERANCJĘ LECZENIApunkt95Zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu MDR-TB. Do rozliczenia raz na 7 dni.
55.65.01.0000004KOSZT BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO PLWOCINY (ROZMAZY I POSIEWY)punkt1Zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu MDR-TB, w tym § 9 ust. 2 pkt 4 i § 7 ust. 3 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, zwanego dalej "zarządzeniem". Konieczność udokumentowania kosztu badania w wysokości wynikającej z rachunku/faktury/specyfikacji faktycznie poniesionych kosztów z zastosowaniem analogicznych zasad, o których mowa w § 19 ust. 4 Ogólnych warunków umów.

Zgodnie z wykazem badań określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.

65.65.01.0000005KOSZT BADAŃ DODATKOWYCH STOSOWANYCH W LECZENIU GRUŹLICY WIELOLEKOOPORNEJpunkt1Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MDR-TB oraz § 9 ust. 2 pkt 4 i § 7 ust. 3 zarządzenia. Konieczność udokumentowania kosztu badania w wysokości wynikającej z rachunku/faktury/specyfikacji faktycznie poniesionych kosztów z zastosowaniem analogicznych zasad, o których mowa w § 19 ust. 4 Ogólnych warunków umów.

Zgodnie z wykazem badań określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.

75.65.01.0000006KOSZT PRODUKTU LECZNICZEGO STOSOWANEGO W LECZENIU GRUŹLICY WIELOLEKOOPORNEJ WG

STANDARDÓW WHO - MDR-TB

punkt1Zgodnie postanowieniami rozporządzenia MDR-TB, w tym § 9 ust. 3. Konieczność udokumentowania kosztu produktu leczniczego w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku, zgodnie z art. 47i ust. 1 ustawy o świadczeniach.
85.65.01.0000011PORADA LEKARSKA KOŃCOWA Z ROZSZERZONĄ OCENĄ WYNIKÓW LECZENIA W

PILOTAŻU MDR-TB

punkt150Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MDR-TB i zarządzenia AOS.
95.65.01.0000008OSOBA

ZAKWALIFIKOWANA DO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, SKIEROWANA W CELU LECZENIA DO INNEGO ŚWIADCZENIODAWCY

punkt0Produkt statystyczny sprawozdawany w sytuacji określenia osoby zakwalifikowanej do programu pilotażowego skierowaną w celu leczenia do świadczeniodawcy nieuczestniczącego w realizacji programu pilotażowego, gdy informacja o wynikach leczenia nie jest dostępna.
105.65.01.0000009OSOBA

ZAKWALIFIKOWANA DO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, DLA KTÓREJ INFORMACJA O WYNIKACH LECZENIA JEST NIEDOSTĘPNA LUB NIEZNANA

punkt0Produkt statystyczny sprawozdawany w sytuacji określenia osoby zakwalifikowanej do programu pilotażowego dla której informacja o wynikach leczenia jest niedostępna lub nieznana.
115.65.01.0000010WYNIK LECZENIA "WYLECZONY"punkt0Produkt statystyczny sprawozdawany w sytuacji określenia osoby zakwalifikowanej do programu pilotażowego wynikiem leczenia "wyleczony".

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 147/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, zwane dalej "zarządzeniem MDR-TB", stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Realizując przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. poz. 372), nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 2 do zarządzenia MDR-TB. W związku z określeniem w rozporządzeniu zmieniającym ceny porady lekarskiej końcowej z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB w kwocie 150 zł, w katalogu produktów rozliczeniowych w zakresie: świadczenia opieki zdrowotnej - program pilotażowy MDR-TB dodano produkt: PORADA LEKARSKA KOŃCOWA Z ROZSZERZONĄ OCENĄ WYNIKÓW LECZENIA W PILOTAŻU MDR-TB o wymaganej wartości.

Zmiana w zakresie § 14 ust. 5 zarządzenia MDR-TB wynika wprost ze znowelizowanego § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. poz. 2027 i z 2023 r. poz. 372), stanowiącego, iż centralny ośrodek koordynujący przekazuje raz na trzy miesiące do Funduszu zbiorcze zestawienie danych dotyczących wskaźników realizacji programu pilotażowego.

Dodatkowo z uwagi na modyfikację załącznika do ww. rozporządzenia, stanowiącego wykaz regionalnych ośrodków koordynujących, umożliwiono wszczęcie przez Oddział Funduszu postępowania w celu zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego MDR-TB przez ośrodki, które nie posiadają umowy w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej - program pilotażowy MDR-TB.

Pozostałe wprowadzone zmiany przyjmują charakter porządkowy.

Nowelizacja wpisuje się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.