NFZ.2018.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu ustala z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2020 r.";

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

W przedmiotowym zarządzeniu wprowadzono zmiany w zakresie § 7 ust. 1 dotyczącego okresu zobowiązania finansowego. Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r.

Ponadto, dokonano zmiany w załączniku nr 3 - wniosek o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 3
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKUJĄCEGO
Dane identyfikacyjne i adresowe wnioskującego - świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Certyfikaty
NazwaZakres certyfikatuData ważności
II. PRZEDMIOT UMOWY, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK
Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych
III. SZCZEGÓŁY WNIOSKU
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZENIA
UNIKALNY WYRÓŻNIK MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaKod terytorialny
Unikalny kod komórki org. (cz. VII KR)Specjalność komórki org. (Cz. VIII KR)
Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeń
Kod profiluNazwa profilu medycznego
PROPOZYCJA ILOŚCIOWO-CENOWA
Jednostka rozliczeniowa
Oferowana cena jednostki
styczeńlutymarzecI kwartał
liczba * cenaliczba
wartośćwartość
kwiecieńmajczerwiecII kwartał
liczba * cenaliczba
wartośćwartość
lipiecsierpieńwrzesieńIII kwartał
liczba * cenaliczba
wartośćwartość
październiklistopadgrudzieńIV kwartał
liczba * cenaliczba
wartośćwartość
Razemliczba
wartość
Dostępność
Dostępność profilu medycznego/zakresu
Harmonogram dostępności profilu medycznego/zakresu
ponwtśrczwptsbniedz
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZENIA*
UNIKALNY WYRÓŻNIK MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaKod terytorialny
Unikalny kod komórki org. (cz. VII KR)Specjalność komórki org. (Cz. VIII KR)
Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeń
Kod profiluNazwa profilu medycznego

* wypełnić dla każdego miejsca, w którym będą udzielane świadczenia