NFZ.2018.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zmienionym zarządzeniem Nr 59/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) uchyla się ust. 3,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Umowa, o której mowa w ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta.";

2) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przy udzielaniu świadczeń, podmiot obowiązany jest do sprawozdania oddziałowi Funduszu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy wskazanego w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.";

3) w § 13 w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kwota stanowiąca wykonanie przepisów § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628)",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

"4) kwota stanowiąca wykonanie przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373),

5) kwota stanowiąca wykonanie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532)";

4) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy świadczeniodawca prowadzący centrum realizuje odrębną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w miejscu znajdującym się na obszarze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w zakresach:

1) świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, lub świadczenia w izbie przejęć, lub świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, lub świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, lub leczenie środowiskowe (domowe)

– świadczenia takie na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum, sprawozdaje i rozlicza się w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do podwykonawcy współrealizującego umowę o realizację programu pilotażowego w centrum.";

5) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W każdej komórce organizacyjnej wchodzącej w skład centrum, a także na swojej stronie internetowej, Świadczeniodawca umieszcza informacje dotyczące zakresu działania centrum oraz zasad korzystania przez świadczeniobiorców ze świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń, w tym leczenia środowiskowego (domowego).

2. Świadczeniodawca jest obowiązany udzielić świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym dokonywanego telefonicznie lub z zastosowaniem innych środków komunikacji elektronicznej.

3. Ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących realizacje zadań, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia, realizowane są przez osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, dla świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

4. Świadczeniodawca jest obowiązany do sporządzenia indywidualnego planu terapii, o którym mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia, każdej osobie, której zostanie udzielone świadczenie gwarantowane na podstawie przepisów art. 31d ustawy o świadczeniach, w szczególności udzielone w ramach pomocy czynnej lub długoterminowej, o których mowa w § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

5. Świadczeniodawca przyznaje świadczeniobiorcy koordynatora opieki, o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który koordynuje uzyskanie przez świadczeniobiorcę właściwych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnych z planem terapii oraz informuje o przysługujących mu świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach centrum.";

6) w § 15 w ust. 1:
a) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) w przypadku udzielenia osobom zamieszkującym obszar działania centrum, świadczeń takich jak:

a) leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi,

b) leczenie zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), tj. osób z rozpoznaniem:

– ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu (F10.0),

– alkoholowy zespół abstynencyjny (F10.3),

– alkoholowy zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4),

– zespół abstynencyjny po lekach uspokajających i nasennych (F13.3),

– zespół abstynencyjny z majaczeniem po lekach uspokajających i nasennych (F13.4),

– zespół abstynencyjny w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu lub leków uspokajających i nasennych (F19.3),

– zespół abstynencyjny z majaczeniem w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu lub leków uspokajających i nasennych (F19.4)

– rozliczenie następuje odpowiednimi produktami rozliczeniowymi, tj. poprzez leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi lub osobodzień w oddziale psychiatrycznym - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.",

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) świadczenia udzielone w miejscu udzielania pomocy doraźnej na rzecz osób zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum podlegają sprawozdawczości zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.";

7) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), dalej: "ustawa o świadczeniach".

Konieczność zmiany zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związana jest m.in. wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 r. poz. 1786), zwanego dalej "rozporządzeniem", którego przepisy przewidują zmiany w zakresie terminu składania wniosku umożliwiając przystąpienie do pilotażu po 1 lipca 2018 r.

Ponadto w związku z wejściem w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 76/2018/DSOZ z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, zarządzenia Nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzenia Nr 88/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, dokonano zmiany w § 13 ust. 2 pkt 4-5, dodano przepisy dotyczące kwot wchodzących w skład kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy.

Zmiana w § 11 ust. 6 zarządzenia dotyczy rezygnacji z obowiązku weryfikacji miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy przez świadczeniodawcę, gdyż nie miał on umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Świadczeniodawca ustala adres świadczeniodawcy na podstawie informacji uzyskanej od świadczeniobiorcy lub przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego.

W § 23 ust. 1 rozporządzenia dokonano zmiany sformułowania "kwota ryczałtu" na "wartość umowy", konieczna więc była zmiana brzmienia przepisu w § 14 niniejszego zarządzenia. Ponadto, uszczegółowieniu uległa kwestia rozliczenia świadczeń zrealizowanych na rzecz świadczeniobiorców spoza obszaru działania centrum w sytuacji posiadania umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach tożsamych z zakresami realizowanymi przez centrum, do miejsca udzielania świadczenia. Umożliwiło to realizację przez podwykonawców, niezależnie od faktu posiadania przez CZP umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczeń na rzecz świadczeniobiorców spoza obszaru działania centrum.

W nowelizowanym zarządzeniu wskazano na obowiązek świadczeniodawcy umieszczenia informacji w każdej komórce organizacyjnej wchodzącej w skład centrum, a także na swojej stronie internetowej o zakresie działania centrum oraz zasad korzystania przez świadczeniobiorców ze świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych, w tym opieki środowiskowej. Poza tym wskazano, iż świadczenia opieki zdrowotnej może realizować wyłącznie personel, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach dla świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz wskazano na obowiązek świadczeniodawcy sporządzenia indywidualnego planu terapii każdej osobie, której zostanie udzielone świadczenie gwarantowane na podstawie przepisów art. 31d ustawy o świadczeniach, w szczególności w ramach pomocy czynnej lub długoterminowej. Jednocześnie zawarto przepis informujący, iż zapisu na świadczenie może dokonać także osoba trzecia, zarówno osobiście jak i telefonicznie i elektronicznie.

W dodawanym § 14a ust. 5 wskazano, iż koordynator, o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia zostaje przydzielony świadczeniobiorcy w celu zapewnienia mu otrzymanie świadczeń zgodnych z planem terapii i informowania go o przysługujących mu świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach centrum.

Ponadto w § 15 ust. 22 zmienianego zarządzenia wyszczególniono rozpoznania według klasyfikacji kodów ICD 10 na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, z późn. zm.), odpowiadające realizacji przepisów § 23 ust. 3 rozporządzenia.

Jednocześnie w § 15 ust. 1 pkt 26 zmienionego zarządzenia dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu sformułowania "w izbie przyjęć" na "w miejscu udzielania pomocy doraźnej", bowiem centrum ma obowiązek udzielenia pomocy doraźnej w warunkach stacjonarnych bez obowiązku posiadania w swojej strukturze izby przyjęć.

W załączniku Nr 3 stanowiącym Katalog produktów sprawozdawczych zmodyfikowano nazewnictwo w produktach sprawozdawczych: 5.15.12.4900000 - świadczenie w miejscu udzielania pomocy doraźnej - w ramach CZP i 5.15.12.1700012 - realizacja zadań w PZK, 5.15.12.1700013 - świadczenie opieki zdrowotnej w PZK, celem zapewnieni spójności w tym zakresie. Jako, że z przepisów rozporządzenia wydanych na podstawie przepisów art. 31d ustawy o świadczeniach, wynika potencjalność realizowania turnusu rehabilitacyjnego, dodano możliwość sprawozdania informacji do załącznika Nr 3 oraz sprawozdania i rozliczenia świadczenia do załącznika Nr 4.

Zarządzenie nie podlega konsultacjom społecznym.

Regulacje niniejszego zarządzenia nie powodują skutku finansowego.

Nazwa projektu

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

26.10.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1. Projektowane Zarządzenie wprowadza rozwiązania mające na celu realizację założeń nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018, poz.1786),

2. Jednocześnie wprowadza zmiany porządkujące oraz wyjaśniające zgłaszane przez realizatorów oraz OW NFZ wątpliwości interpretacyjne.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Zmiana przepisu § 5 ust. 3 dotyczącego terminu składania wniosku umożliwia przystąpienie do pilotażu po 1 lipca 2018 r.

2. W skutek wprowadzonych Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 76/2018/DSOZ z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, Nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Nr 88/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, w § 13 ust. 2, pkt 4-5, dodano przepisy dotyczące kwot wchodzących w skład zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy.

3. Zmiana brzmienia przepisu § 14 umożliwić ma realizację przez podwykonawców niezależnie, od faktu posiadania przez CZP umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczeń na rzecz świadczeniobiorców spoza obszaru działania centrum.

4. Wskazano w § 15 ust. 22, rozpoznania według klasyfikacji kodów ICD 10 na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, z późn. zm.).

5. Wskazano na obowiązek świadczeniodawcy umieszczenia informacji w zakresie działania centrum oraz zasad korzystania przez świadczeniobiorców ze świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych, w tym opieki środowiskowej; wskazano, iż świadczenia opieki zdrowotnej może wykonywać wyłącznie personel, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), dalej: "ustawa o świadczeniach", dla świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz zobowiązano świadczeniodawcę do sporządzenia indywidualnego planu terapii każdej osobie, której zostanie udzielone świadczenie gwarantowane na podstawie przepisów art. 31d ustawy o świadczeniach, w szczególności w ramach pomocy czynnej lub długoterminowej. Jednocześnie zawarto przepis informujący, iż zapisu na świadczenie może dokonać także osoba trzecia, zarówno osobiście jak i telefonicznie i elektronicznie oraz wskazano, iż koordynator, o którym mowa w § 17 ust 1 rozporządzenia zostaje przydzielony świadczeniobiorcy w celu zapewnienia mu otrzymanie świadczeń zgodnych z planem terapii i informowania go o przysługujących mu świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach centrum.

6. Zmiana korekcyjna dotycząca sformułowania w § 15 ust. 1 pkt 26 brzmienia "w izbie przyjęć" na "w miejscu udzielania pomocy doraźnej" pozwoli rozwikłać wątpliwość dotyczącą obowiązku posiadania umowy na realizacje świadczeń w psychiatrycznej izbie przyjęć. W załączniku Nr 3, stanowiącym Katalog produktów sprawozdawczych zmodyfikowano nazewnictwo w produktach sprawozdawczych: 5.15.12.4900000 - świadczenie w miejscu udzielania pomocy doraźnej - w ramach CZP i 5.15.12.1700012 - realizacja zadań w PZK, 5.15.12.1700013 - świadczenie opieki zdrowotnej w PZK, celem spójności pojęć. Ponadto potencjalność realizowania turnusu rehabilitacyjnego, wygenerowała konieczność umożliwienia sprawozdania informacji do załącznika Nr 3 oraz sprawozdania i rozliczenia świadczenia do załącznika Nr 4.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
OW NFZOrganizacja i przeprowadzenie procesu zmiany umów
Centrala NFZImplementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces rozliczeń.
Podmioty udzielające świadczeń w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień29 podmiotówZałącznik nr 1do RMZ w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznegoZmiana sposobu rozliczania świadczeń, zmiana poziomu finansowania świadczeń, zgodnie z produktami rozliczeniowymi i sprawozdawczymi.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym, reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych dwukrotnie bowiem w pierwszych konsultacjach wpłynęła tylko jedna uwaga, pomimo licznych wątpliwości wynikających z przepisów przekazywanych telefonicznie. O ponownych konsultacjach poinformowani zostali realizatorzy pilotażu oraz podwykonawcy. W sumie z prawa wniesienia uwag skorzystało 13 instytucji, 5 poinformowało pisemnie o ich braku. Częściowo uwagi zostały uwzględnione, co ma swoje odzwierciedlenie w brzmieniu niniejszego zarządzenia.
5. Skutki finansowe
Regulacje niniejszego zarządzenia nie powodują skutku finansowego.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UMOWA Nr.........../.......... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

zawarta w .........................................., dnia ................................................................ roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ...............................................................................Oddziałem Wojewódzkim w ..................................................................................................................z siedzibą: ....................................................................................................... (ADRES), reprezentowanym przez ......................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu",

a

...............................................................................................................................................................,

(oznaczenie świadczeniodawcy prowadzącego centrum zdrowia psychicznego, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.): imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem pilotażowym".
2.  Świadczenia objęte programem pilotażowym, o których mowa w ust. 1, określone są w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z rozporządzeniem pilotażowym, a ponadto zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, zwanym dalej "rozporządzeniem koszykowym",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów";
2) z warunkami realizacji umów, określonymi w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia gwarantowane w zakresie objętym umową udzielane są przez Świadczeniodawcę spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu pilotażowym.
2.  Świadczenia mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń objętych pilotażem na zlecenie Świadczeniodawcy:
1) zgodnie z przepisami rozporządzenia pilotażowego;
2) wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy lub podwykonawców przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".
4.  Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli każdego podmiotu biorącego udział w realizacji niniejszej umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy.
5.  Zaprzestanie udzielania świadczeń przez podwykonawcę wymienionego w załączniku nr 3 do umowy lub zlecenie udzielania świadczeń innemu podwykonawcy, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji umowy, służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz wymagany sprzęt.
7.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6, należy dokonywać za pomocą udostępnianych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Funduszu w zarządzeniu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
8.  Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą iloczyn liczby punktów i średniej ceny jednostkowej w województwie, przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń udzielonych osobom zamieszkującym obszar inny niż obszar działania centrum zdrowia psychicznego, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia pilotażowego.
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ryczałtu na populację, o którym mowa w § 2 pkt 8 rozporządzenia pilotażowego.
4.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).
5.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",
6.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...........................zł (słownie: .....................................zł) stanowiącą realizację postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej: "ustawą zmieniającą" w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.
7.  Środki, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
8.  Środki, o których mowa w ust. 5, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.
9.  Środki, o których mowa w ust. 6, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
10.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
11.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 5, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
12.  W przypadku nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 6, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub ich nieprzeznaczenia na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
13.  Kwota, o której mowa w ust. 1, określona jest w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym Plan rzeczowo - finansowy.
14.  W przypadku niewykorzystania przez Świadczeniodawcę środków przekazanych przez Fundusz, w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia pilotażowego, kwota niewykorzystanych środków podlega zwrotowi w terminie 90 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.
15.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ..................................................................

nr.........................................................................................................................

16.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 15, wymaga uprzedniego złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do umowy.
17.  Faktury z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesyłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnianego przez Fundusz, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW

§  5. 
1.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym, zgodnie z Katalogiem świadczeń określonym w załączniku nr 3 i 4 do zarządzenia, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 2 w szczególności następujących danych:
1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9)

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu comiesięcznie w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w zakresach wskazanych w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

KARY UMOWNE

§  6. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy lub innych podmiotów biorących udział w realizacji umowy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych, na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.
7.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
9.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
10.  W przypadku niewykorzystania przez Świadczeniodawcę środków przekazanych przez Fundusz w sposób o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia pilotażowego, w terminie wskazanym w § 4 ust. 8, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
11.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 10, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
12.  Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................... r. do dnia ..........................r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę z trzy - miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1.
§  10.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;

5) załącznik nr 5 do umowy - Populacja objęta pilotażem.

PODPISY STRON

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

ŚwiadczeniodawcaOddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 1 do umowy nr .............................

w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
ryczałt0,00
pkt
pkt
pkt
pkt
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY Załącznik nr 2 do umowy nr ........................................ w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

I. Osoby personelu
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)PESEL (d)Status B. D, M, U*
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (e)Nr Prawa Wyk. Zawodu (f)
Zawód-specjalność
Nazwa (g)Stopień specjalizacji (h)Data uzyskania (i)Data otwarcia (j)
Kompetencje
Nazwa (k)Data uzyskania (l)
Doświadczenie zawodowe (m)
II. Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (a)Rodzaj harmonogramu ** (b)pn (c)wt (d)śr (e)czw (f)pt (g)sob (h)nd (i)Obowiązuje od (j)Obowiązuje do (k)Status B. D, M, U*
P ***
D ***
III. Zakres świadczeń
Kod zakresu świadczeń (a)Nazwa zakresu świadczeń (b)
IV. Miejsce udzielania świadczeń
Kod miejsca udzielania świadczeń (a)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (b)Adres miejsca udzielania świadczeń (c)Część VII kodu resortowego (d)****Część VIII kodu resortowego (e)****Profil IX - X cz. kodu res.(f)****Status B, D, M, U*
V. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Dostępność godzinowa tygodniowo (a)pn (b)wt (c)śr (d)czw (e)pt (f)sob (g)nd (h)Obowiązuje od (i)Obowiązuje do (j)Status B. D, M, U*
VI. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Wyróznik podwykonawcy (b)Nr seryjny (c)Nazwa (d)Model (e)Ilość (f)Cechy sprzętu (g)Rok produkcji (h)Dostępny od (i)Dostępny do (j)Status B. D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* B - brak zmian, D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
**** - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW Załącznik nr ..... do umowy nr .............................. w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

Załącznik Nr  5

Załącznik nr 5 do umowy nr.............................................w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego - populacja objeta pilotażemNr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Obszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego (TERYT)
Liczba mieszkańców pow 18 r.z. zamieszkujących obszar działania centrum wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w któym jest określana wysokość ryczałtu na populacje na rok następny.
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KATALOG PRODUKTÓW SPRAWOZDAWCZYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWymagania realizacji zakresu świadczeńKod produktów sprawozdawczychNazwa produktów sprawozdawczychJednostka sprawozdawanaUwagi
12345678
118.9900.400.03świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznegozgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 1 rozporządzenia koszykowego oraz rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.4700000osobodzień w oddziale psychiatrycznym w ramach CZPosobodzień
5.15.12.4700001osobodzień w oddziale psychiatrycznym w ramach CZP - przepustka
zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia koszykowego oraz rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.4900000świadczenie w miejscu udzielania pomocy doraźnej - w ramach CZPpunkt
zgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 1 rozporządzenia koszykowego oraz rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.2700000osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym w ramach CZPosobodzień
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp.1 lub lp. 2 lub lp. 3 rozporządzenia koszykowego oraz rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.1700001porada lekarska diagnostyczna w ramach CZPpunkt
5.15.12.1700002porada lekarska terapeutyczna w ramach CZP
5.15.12.1700003porada kontrolna w ramach CZP
5.15.12.1700004porada psychologiczna diagnostyczna w ramach CZP
5.15.12.1700005porada psychologiczna w ramach CZP
5.15.12.1700006sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez psychoterapeutę w ramach CZP
5.15.12.1700007sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach CZP
5.15.12.1700008sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) w ramach CZPZ 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.1700009sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) w ramach CZP
5.15.12.1700010sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) w ramach CZPZ 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.15.12.1700011wizyta / porada domowa/ środowiskowa w ramach CZP
zgodnie z rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.1700012realizacja zadań w PZK
5.15.12.1700013świadczenie opieki zdrowotnej w PZK
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 11 lub lp.12 rozporządzenia koszykowego oraz rozporządzeniem pilotażowym5.15.12.2730001wizyta / porada domowa/ środowiskowa miejscowa w ramach CZP (ZLŚ)punktpoza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej
5.15.12.2730002wizyta / porada domowa/ środowiskowa zamiejscowa w ramach CZP (ZLŚ)poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej
5.15.12.2730003porada lekarska diagnostyczna w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730004porada lekarska terapeutyczna w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730005porada kontrolna w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730006porada psychologiczna diagnostyczna w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730007porada psychologiczna w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730008wizyta terapeuty środowiskowego w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730009sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez psychoterapeutę w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730010sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730011sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) w ramach CZP (ZLŚ)Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.2730012sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) w ramach CZP (ZLŚ)
5.15.12.2730013sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) w ramach CZP (ZLŚ)Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
zgodnie z § 9.1 rozporządzenia5.15.12.0000316turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach CZPpunkt
* CZP - Centrum Zdrowia Psychicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWymagania realizacji zakresu świadczeńKod produktów rozliczeniowychNazwa produktów rozliczeniowychJednostka sprawozdawanaJednostka rozliczeniowaWaga punktowa produktów rozliczeniowychWykaz rozpoznań, dla których poziom finansowania zależny jest od czasu leczeniaLiczba osobodni, rozliczanych z współczynnikiem korygującym o wartości 1Uwagi
123456789101112
118.4700.400.02świadczenia psychiatryczne dla dorosłych w centrum zdrowia psychicznegozgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 1 rozporządzenia5.15.12.0000034osobodzień w oddziale psychiatrycznymosobodzieńpunkt15,60Z03do 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)do 28 dni
F50do 84 dni
5.15.12.0000035osobodzień w oddziale psychiatrycznym z korektorem 0,7- przepustkaosobodzieńpunkt10,92Z03w ramach 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84w ramach 56 dni
F20-F39w ramach 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)w ramach 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)w ramach 28 dni
F50w ramach 84 dni
5.15.12.0000036osobodzień w oddziale psychiatrycznym z korektorem 0,7 - pobyt ponad standard czasuosobodzieńpunkt10,92Z03powyżej 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84powyżej 56 dni
F20-F39powyżej 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)powyżej 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)powyżej 28 dni
F50powyżej 84 dni
5.15.12.0000151osobodzień w oddziale psychiatrycznym z korektorem 0,5 - przepustka podczas pobytu ponad standard czasuosobodzieńpunkt7,80Z03powyżej 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84powyżej 56 dni
F20-F39powyżej 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)powyżej 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)powyżej 28 dni
F50powyżej 84 dni
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt22,88F20-F39za każdy zabieg
zgodnie z § 9.1.ppkt. 1) rozporządzenia5.15.12.0000290turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt15,60F00-F09, F20-F39 (bez F23), F40-F48, F50-F99do 14 dni
218.2700.400.02świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w centrum zdrowia psychicznegozgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 1 rozporządzenia5.15.12.0000205osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnymosobodzieńpunkt12,48F00-F99 (z wyłączeniem F10-F19 i F71-F79)do 60 dni
5.15.12.0000206osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym z korektorem 0,7 - pobyt ponad standard czasu8,74powyżej 60 dni
zgodnie z § 9.1.ppkt. 3) rozporządzenia5.15.12.0000301turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (OD)osobodzieńpunkt12,48do 14 dni
318.1700.400.02świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w centrum zdrowia psychicznegozgodnie z załącznikiem nr 6 lp.1 lub lp. 2 lub lp. 3 rozporządzenia5.15.12.0000124porada lekarska diagnostycznapunktpunkt9,83
5.15.12.0000257porada lekarska terapeutyczna6,55
5.15.12.0000258porada kontrolna3,28
5.15.12.0000127porada psychologiczna diagnostyczna9,83
5.15.12.0000259porada psychologiczna8,74
5.15.12.0000265sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez psychoterapeutę15,29
5.15.12.0000266sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty10,92
5.15.12.0000131sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik)4,37Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.0000132sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)3,28
zgodnie z § 15 pkt. 17) zarządzenia5.15.22.0000026porada lekarska diagnostyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu) -ze współczynnikiem 1,514,75
5.15.22.0000027porada lekarska terapeutyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu) -ze współczynnikiem 1,59,83
5.15.22.0000028porada psychologiczna diagnostyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu) -ze współczynnikiem 1,514,75
5.15.22.0000029porada psychologiczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu) -ze współczynnikiem 1,513,11
5.15.22.0000030wizyta / porada domowa/ środowiskowa (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu) -ze współczynnikiem 1,523,40
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp.1 lub lp. 2 lub lp. 3 rozporządzenia5.15.12.0000134sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik)1,64Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.15.12.0000135wizyta / porada domowa/ środowiskowa15,60
zgodnie z § 9.1.ppkt. 5) rozporządzenia5.15.12.0000310turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (amb.)3,28
418.2730.400.02leczenie środowiskowe (domowe) w centrum zdrowia psychicznegozgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 11 lub lp.12 rozporządzenia5.15.12.0000261wizyta / porada domowa/ środowiskowa miejscowapunktpunkt18,20poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej
5.15.12.0000262wizyta / porada domowa/ środowiskowa zamiejscowa23,40poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej
5.15.12.0000149porada lekarska diagnostyczna11,70
5.15.12.0000257porada lekarska terapeutyczna7,80
5.15.12.0000258porada kontrolna3,90
5.15.12.0000127porada psychologiczna diagnostyczna11,70
5.15.12.0000259porada psychologiczna10,40
5.15.12.0000263wizyta terapeuty środowiskowego3,90
5.15.12.0000265sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez psychoterapeutę18,20
5.15.12.0000266sesja psychoterapii indywidualnej - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty13,00
5.15.12.0000131sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik)5,20Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.0000132sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)3,90
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 11 lub lp.12 rozporządzenia5.15.12.0000134sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik)1,96Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
zgodnie z § 9.1.ppkt. 5) rozporządzenia5.15.12.0000312turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (l.środ.)3,90