Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 176) w § 29 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 uchyla się pkt 2;
2) uchyla się ust. 2 i 3;
3) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) książkę meldunków oraz druki informacji;";

4) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dyspozytor wpisuje do książki meldunków datę i godzinę rozpoczęcia zmiany oraz swoje nazwisko.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.