Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 126 i 163) w § 14 w ust. 9a w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) oświadczenia o objęciu określonych informacji zamieszczonych w protokole tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637),".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2018 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.