Dz.Urz.WUG.2018.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16:
a) w ust. 2 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

"6b) stwierdzone niezgodności formalne;",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli w trakcie kontroli wyrobów nie stwierdzono niezgodności wyrobu z wymaganiami, nie stwierdzono stwarzania zagrożenia przez wyrób lub nie stwierdzono niezgodności formalnych oraz nie zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z wyrobem, protokół przekazuje się, po akceptacji przez dyrektora właściwej komórki WUG, do zespołu właściwego do spraw kontroli wyrobów w Departamencie Energomechanicznym w WUG.",

c) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami, stwierdzenia stwarzania zagrożenia przez wyrób lub stwierdzenia niezgodności formalnych,";

2) w § 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierowcę dyżurnego - zgodnie z harmonogramem pracy oraz harmonogramem dyżurów.";

3) § 41 otrzymuje brzmienie:

"§ 41. W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, jest niezgodny z wymaganiami lub stwarza zagrożenie, lub istnieją niezgodności formalne albo jeżeli zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z wyrobem, kierujący badaniami powypadkowymi przekazuje Prezesowi WUG dane umożliwiające analizę istnienia przesłanek wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego albo czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.