Zmiana zarządzenia w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2021.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 i 10 w związku z art. 41a i art. 41b ust. 1 oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 31 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zmienionym zarządzeniem nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dnia 20 stycznia 2011 r. i zarządzeniem nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do podejmowania rozstrzygnięć i wydawania decyzji dotyczących umorzenia, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, w sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, mają zastosowanie przepisy, w szczególności:

1) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5) ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie;

6) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.";

2)
w § 3 w ust. 12 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)";
3)
w § 4:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odroczenia terminu płatności, który jeszcze nie upłynął, ",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Okres odroczenia terminu płatności składek bieżących lub rat nie powinien być dłuższy niż dwa kwartały.";

4)
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W decyzji o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek powinno być zamieszczone pouczenie, że jeżeli dłużnik nie opłaci w terminie odroczonej składki (składek), to należność stanie się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ich płatności. W przypadku odroczenia terminu płatności raty wydaje się decyzję o zmianie warunków spłaty należności w ratach.";

5)
w § 8 w ust. 2 po wyrazach "KRUS UD-21" dodaje się wyrazy "stanowiącym załącznik do zarządzenia - karta kwalifikacji wniosku o umorzenie/odpisanie przedawnionych należności/składek/odsetek.";
6)
w § 9:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) do umarzania lub odmowy umorzenia składek, gdy łączna kwota należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, o umorzenie których zwraca się dłużnik, nie przekroczy kwoty 50.000 zł.",

b)
w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) do umarzania lub odmowy umorzenia składek, gdy kwota należnych składek o umorzenie których zwraca się dłużnik, nie przekroczy kwoty 25.000 zł.",

c)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Jeżeli osoba zainteresowana nie określi we wniosku kwoty o umorzenie której się zwraca lub zakresu umorzenia to należy wezwać ją do uzupełnienia wniosku. Przy ustalaniu uprawnienia/upoważnienia osób do podejmowania decyzji w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek wymienionych w ust. 1-3 uwzględnia się również należności z tytułu składek objętych zakazem dochodzenia, tj. zabezpieczonych wpisem hipoteki w księdze wieczystej.";

7)
w § 11 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy "(tj. Dz. U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)";
8)
dodaje się załącznik do zarządzenia, stanowiący kartę kwalifikacji wniosku o umorzenie/odpisanie przedawnionych należności/składek/odsetek (KRUS UD-21), w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA KWALIFIKACJI WNIOSKU o umorzenie */odpisanie przedawnionych * należności/składek/odsetek* w kwocie ............. zł ** w tym zabezpieczonych wpisem hipoteki .............................***