Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu nadawania i weryfikacji uprawnień do wykonywania opinii kryminalistycznych w Straży Granicznej oraz sposobu i formy prowadzenia Rejestru Certyfikatów oraz Rejestru Ekspertów Kryminalistyki Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 i 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 114 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie trybu nadawania i weryfikacji uprawnień do wykonywania opinii kryminalistycznych w Straży Granicznej oraz sposobu i formy prowadzenia Rejestru Certyfikatów oraz Rejestru Ekspertów Kryminalistyki Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 106), w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas trwania procesu kształcenia kandydata:

1) nie może trwać krócej niż 2 lata i dłużej niż 3 lata, w przypadku technicznych badań dokumentów, badań fizykochemicznych, badań sprzętu komputerowego i nośników danych zapisanych w formie cyfrowej oraz wizualizacji śladów daktyloskopijnych;

2) nie może trwać krócej niż 3 lata i dłużej niż 5 lat, w przypadku klasycznych badań dokumentów;

3) nie może trwać krócej niż 8 miesięcy i dłużej niż 1 rok, w przypadku mechanoskopii w zakresie badań oznaczeń identyfikacyjnych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.