Zmiana zarządzenia w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.211

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą

Służba Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 18, poz. 235 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdolności bojowej jednostki wojskowej przeznaczonej do realizacji zadań za granicą, określonej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), składa odpowiednio do Szefa SKW lub Szefa SWW pisemny wniosek o wydzielenie jednostki organizacyjnej SKW lub SWW do składu tej jednostki wojskowej.",

b)
uchyla się ust. 2;
2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Decyzję o utworzeniu jednostki organizacyjnej (zespołu) SKW lub SWW wydzielanej do składu jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą, przesyła się do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.