Zmiana zarządzenia w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.114

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114/2016/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579) zarządza się, co następuje.
§  1.
W zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, w § 6: ust. 3. otrzymuje brzmienie:
1)
ust. 3. otrzymuje brzmienie:

"3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5a, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie z § 7.";

2)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 6 miesięcy

3)
od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej."; ust. 7. otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie, o którym mowa w ust. 5a, uprawnienia te zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynika z potrzeby przedłużenia terminu, w którym możliwe będzie złożenie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz aktualizacji swoich danych osobowych do dnia 30 czerwca 2017 r.