Zmiana zarządzenia w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14)

EI.0210.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 1a 3  - postanawia się, co następuje:

§  1. 
Zmianie ulega treść § 5 Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r., który przyjmuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wyznaczonymi jednostkami testowymi są:

LpNr jednostkiRDLPJednostka
1.10-71SzczecinBiuro RDLP
2.10-03SzczecinBogdaniec
3.10-33SzczecinSulęcin
4.01-71BiałystokBiuro RDLP
5.01-27BiałystokSzczebra
6.07-05OlsztynBiuro RDLP
7.07-24OlsztynSpychowo
8.07-34OlsztynZaporowo
9.12-21ToruńZamrzenica

2. Wykaz jednostek testowych jest aktualizowany nie rzadziej niż co 2 lata.

3. Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych odpowiada za organizację i udokumentowanie współpracy z jednostkami testowymi".

§  2. 
1. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2020 r.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że "Dyrektor w szczególności: (...) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".