Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1114 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. poz. 1 i 94) w załączniku rozdział 6 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 6

ZASADY OGÓLNE FORMOWANIA KOLUMN MARSZOWYCH

grafika

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.