Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 145
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 82 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) prywatna - broń palną, jaką posiada funkcjonariusz ABW na podstawie wydanego mu przez właściwy organ administracji publicznej pozwolenia na broń palną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni palnej i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730);";

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) funkcjonariusze ABW posiadający uprawnienia instruktorów strzelania ABW wydane w formie zaświadczenia przez dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW, zwanego dalej "COS", lub dyrektora albo komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW lub dyrektora albo komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa";

3) w § 6 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do systemu e-Kadry informacji o odbytych szkoleniach strzeleckich, w tym w szczególności wyników egzaminów i sprawdzianów oraz ocen z odbytych strzelań z broni palnej.";

4) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opracowywanie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

a) programu szkoleń strzeleckich, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz konspektu szkoleń strzeleckich,

b) konspektu szkoleń strzeleckich w ramach szkoleń korpusowych i szkoleń specjalistycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1c w brzmieniu:

"1a. Program szkoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, opracowuje się na podstawie wzorcowego programu szkolenia funkcjonariuszy ABW w zakresie doskonalenia umiejętności strzeleckich określonego w załączniku nr 2a do zarządzenia.

1b) Konspekt szkoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, opracowuje się każdorazowo przed rozpoczęciem tych szkoleń na podstawie wzorcowego konspektu szkolenia strzeleckiego określonego w załączniku nr 2b do zarządzenia.

1c) Konspekt szkoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, opracowuje się jednorazowo, na czas obowiązywania programu, na podstawie wzorcowego konspektu szkolenia strzeleckiego określonego w załączniku wymienionym w ust. 1b.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW:

1) po zaakceptowaniu programu szkoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przekazują go do Biura Kadr ABW celem zatwierdzenia;

2) zatwierdzają konspekt szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2.",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW są obowiązani do umożliwienia funkcjonariuszom ABW, pełniącym służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych ABW, posiadającym uprawnienia instruktora strzelania ABW podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:

1) udział w ćwiczeniach, stażach, seminariach i szkoleniach poświęconych tematyce szkolenia strzeleckiego, organizowanych przez ABW lub przez podmioty zewnętrzne;

2) ustalanie miesięcznych limitów ilości amunicji dla instruktorów i funkcjonariuszy ABW.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Dyrektor Biura Kadr ABW, na podstawie wprowadzonych przez osobę, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 8, do systemu e-Kadry informacji o odbytych szkoleniach strzeleckich, sporządza za okres do dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego zbiorczą informację o poziomie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy ABW i przedstawia tę informację, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku za który została sporządzona, Szefowi ABW.";

6) w załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostkach organizacyjnych ABW - w ramach szkoleń strzeleckich, w oparciu o program szkoleń strzeleckich oraz konspekt szkoleń strzeleckich, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 zarządzenia;",

b) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dopuszcza się możliwość prowadzenia treningu strzeleckiego z wykorzystaniem broni palnej prywatnej i amunicji służbowej lub prywatnej funkcjonariuszy ABW na strzelnicy ćwiczebnej COS, strzelnicach ABW oraz na strzelnicach nie będących własnością ABW w obiektach zewnętrznych wykorzystywanych w celu realizacji zajęć praktycznych funkcjonariuszy ABW, pod warunkiem spełniania przez broń palną prywatną i amunicję prywatną szczegółowych wymogów określonych w regulaminach tych strzelnic. § 21 zarządzenia nr Z-52 Szefa ABW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz osób w nich przebywających (z późn. zm.), stosuje się odpowiednio. Wzór raportu określa załącznik do organizacji i zasad strzelań z broni palnej.",

c) w § 13:
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) program strzeleckich oraz konspekt szkoleń strzeleckich, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 zarządzenia;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informacja o poziomie szkolenia strzeleckiego w danym roku kalendarzowym, o której mowa w § 13 zarządzenia;",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyniki egzaminów i sprawdzianów oraz oceny ze strzelań z broni palnej, realizowanych w trakcie szkoleń strzeleckich prowadzonych w jednostkach organizacyjnych ABW, wprowadza do systemu e-Kadry osoba, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 8 zarządzenia.";

7) po załączniku nr 2 dodaje się załączniki nr 2a i 2b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
8) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  2. 
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW sporządzą i przekażą do Biura Kadr ABW w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. uzupełniającą informację o poziomie wyszkolenia strzeleckiego podległych im funkcjonariuszy ABW, za okres od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.  Biuro Kadr ABW sporządzi uzupełniającą zbiorczą informację, o której mowa w ust. 1, o poziomie wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy ABW i przedstawi ją Szefowi ABW w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Nazwa jednostki organizacyjnej ABW

Nr______

(DKKO)

PROGRAM SZKOLENIA FUNKCJONARIUSZY (jednostka organizacyjna ABW) W ZAKRESIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

ZATWIERDZAMAKCEPTUJĘ
Dyrektor Biura Kadr ABWKierownik jednostki organizacyjnej ABW

Miejscowość, rok

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. CELE SZKOLENIA

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

IV. UCZESTNICY SZKOLENIA

V. OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE

VI. PRZEDMIOTY SZKOLENIA W RAMACH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

VII. SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ICH WYMIAR CZASOWY

VIII. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

IX. FORMA ZALICZENIA

X. UWAGI

I. 

WPROWADZENIE

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 82 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (z późn. zm.) w ramach doskonalenia zawodowego organizuje się szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy ______________________(nazwa jednostki organizacyjnej ABW). Niniejszy program stanowi podstawę do realizacji zajęć strzeleckich mających na celu utrzymanie i podniesienie umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II. 

CELE SZKOLENIA

- Bezpieczne posługiwanie się bronią palną,

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią palną, w tym taktyka i techniki posługiwania się bronią palną,

- Kształtowanie umiejętności oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu, podjęcie decyzji o użyciu lub zaniechaniu użycia broni palnej.

III. 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się w formie zajęć grupowych i zostanie zrealizowane na (nazwa i adres obiektu strzeleckiego). Zajęcia prowadzone będą w konwencji warsztatowej {np. ćwiczenia teoretyczne/ćwiczenia praktyczne - budowa broni, trening bezstrzałowy, trening strzelecki).

Doskonalenie będzie odbywać się cyklicznie {określić częstotliwość szkoleń).

IV. 

UCZESTNICY SZKOLENIA

Uczestnikami szkolenia są funkcjonariusze ____________ (nazwa jednostki organizacyjnej

ABW).

V. 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE

Nadzór nad całym przedsięwzięciem sprawuje kierownik _______________________(nazwa jednostki organizacyjnej ABW). Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią instruktorzy strzelectwa ________________________ (nazwa jednostki organizacyjnej ABW): ______________________ (imiona i nazwiska instruktorów).

VI. 

PRZEDMIOTY SZKOLENIA W RAMACH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Nauka bezpiecznej pracy z bronią palną i kształtowanie poprawnych nawyków jej użytkowania w oparciu o trening bezstrzałowy, strzelanie przygotowawcze, szybkie, dynamiczne oraz sytuacyjne.

Techniki użycia broni palnej (taktyka działań z bronią palną, bezpieczeństwo, zagrożenia, budowanie przewagi, podejmowanie decyzji o użyciu broni).

VII. 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ICH WYMIAR CZASOWY

l.p.Tematyka zajęćCzas realizacjiMetoda realizacjiŚrodki dydaktyczneProwadzący
1.Przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną... minWykładInstruktor strzelectwa jednostki organizacyjnej ABW
2.Trening bezstrzałowymin/godz.Ćwiczenia
3.Szkolenie strzeleckie:

Np. Techniki posługiwania się bronią (trening bezstrzałowy) przyjmowanie postaw strzeleckich, dobywanie i przeładowanie broni, prowadzenie broni na ceł, zgrywanie przyrządów celowniczych, kształtowanie pracy na języku spustowym, zabezpieczenie strefy ostrzału, kontrola stanu broni, obsługa manualna broni, wyjście z postawy strzeleckiej.

Strzelanie przygotowawcze, prowadzenie skutecznego strzelania o charakterze sportowym na dystansie do 25 m.

Strzelanie szybkie strzelanie o charakterze bojowym z ograniczeniem czasowym, praca głosem (okrzyk "ABW", "rzuć broń" itp.).

Strzelanie dynamiczne strzelanie ze zmienną odległością do celów, strzelanie ze zmianą postaw strzeleckich, strzelanie w ruchu, strzelanie z wykorzystaniem osłon balistycznych, strzelanie z elementami techniki posługiwania się bronią palną (usuwanie zacięć, wymiana magazynka itp.). Strzelanie sytuacyjne strzelanie z koniecznością rozpoznania celów i podjęciem decyzji o oddaniu strzału, strzelanie na krótkich dystansach (pomieszczenia), strzelanie instynktowne, oparte na tzw. pamięci mięśniowej. Strzelanie sytuacyjne (scenariusze) - polegające na zadaniach indywidualnych dla funkcjonariuszy.

Elementy strzelania w bezpośrednim dystansie - broń palna oraz F/X.

min/godz.Ćwiczenia
4.Podsumowanie i omówienie szkolenia, odpowiedź na pytania.... min

VIII. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Nazwa obiektu strzeleckiego, obiekty strzeleckie pozostające w dyspozycji innych służb, przesłony (np. atrapy samochodów), tory przeszkód imitujące teren zurbanizowany itp.

- Pasy, kabury, ładownice - wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy ABW/ z wyposażenia (nazwa jednostki organizacyjnej ABW).

- Ochronniki oczu i słuchu - z wyposażenia (nazwa jednostki organizacyjnej ABW).

- Tarcze np.: TS-9, TS-10, TS-1l"TS-12 NT/23P, Au-2 tarcza konturowa ABCD, tarcza - kolorowe koła - figury " - z wyposażenia nazwa jednostki organizacyjnej ABW).

- Broń palna - wg potrzeb, w zależności od rodzaju szkolenia, np.: broń indywidualna funkcjonariuszy ABW, broń typu F/X.

IX. 

FORMA ZALICZENIA

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i oceny ćwiczeń strzeleckich. Ocenę w skali od 2 do 5 wystawia uczestnikowi szkolenia instruktor prowadzący zajęcia.

X. 

UWAGI

W zależności od poziomu wyszkolenia uczestników kursu, prowadzący mają prawo modyfikacji sposobu realizacji programu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać aktualne okresowe badania lekarskie.

Czas realizacji treningu bezstrzałowego zależy od decyzji instruktora i uwarunkowany jest postępami w nauce kolejnych elementów wprowadzających do treningu na hali strzelań.

Instruktor jest zobowiązany do sporządzenia konspektu zajęć, realizowanych przez niego w danym dniu. Konspekt powinien zawierać cel, metody, formy i środki prowadzenia zajęć oraz opis ćwiczeń strzeleckich. Konspekt zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej ABW.

Za zabezpieczenie medyczne odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej ABW. Zabezpieczenie medyczne realizuje ______________.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Nazwa jednostki organizacyjnej ABW

__-_________ /20__

ZATWIERDZAM

KONSPEKT SZKOLENIA STRZELECKIEGO (określenie rodzaju strzelania: broni palnej krótkiej, broni maszynowej, gładkolufowej)

Konspekt opracował:

(stopień, imię i nazwisko)

Miejscowość, rok

CEL DYDAKTYCZNY

(określenie celu szkolenia) np.:

- przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

- doskonalenie umiejętności sprawnej i skutecznej obsługi broni palnej,

- kształtowanie i utrwalanie poprawnej obsługi broni palnej w różnorodnych sytuacjach bojowych.

I. 

CZAS i MIEJSCE REALIZACJI

(termin oraz liczba godzin szkolenia)

II. 

UCZESTNICY

Funkcjonariusze (jednostka organizacyjna ABW)

III. 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI

(określenie metody realizacji i poziomu zaawansowania szkolenia). Elementy składowe np.:

- Zajęcia teoretyczne (wykład/ dyskusja),

- Zajęcia praktyczne: trening bezstrzałowy, strzelecki etc.,

- Poziom zaawansowania: strzelania przygotowawcze, szybkie, dynamiczne, sytuacyjne.

IV. 

PROWADZĄCY STRZELANIE i KIERUJĄCY ĆWICZENIAMI / OSOBY FUNKCYJNE

Stopień, imię i nazwisko instruktora/instruktorów strzelectwa prowadzących zajęcia, osób funkcyjnych (np. amunicyjnego).

V. 

POMOCE / SPRZĘT / ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE

Sprzęt wykorzystywany do zajęć (np. pistolety Glock, CZ, MAG, pistolety maszynowe H&K MP5, B&T MP-9 itp.), ochronniki słuchu i wzroku, kamizelki kuloodporne, mundury ćwiczebne, inne wyposażenie, rodzaj i ilość amunicji, tarcze strzeleckie.

VI. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

(Określenie warunków i zasad bezpieczeństwa na zajęciach strzeleckich oraz sposobu zapoznania z nimi uczestników szkolenia - na podstawie § 6-10 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 82 Szefa AB W z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z późn. zm.).

W wypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas strzelania prowadzący przerywa zajęcia, podejmuje działania zmierzające do przywrócenia stanu wyjściowego i zgłasza ten fakt właściwemu przełożonemu.

W sytuacji zagrożenia komendę "PRZERWIJ OGIEŃ" podaje funkcjonariusz ABW lub inna osoba biorąca udział w szkoleniu strzeleckim, która stwierdziła niebezpieczeństwo.

VII. 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Wskazanie podmiotu realizującego zabezpieczenie medyczne zajęć.

VIII. 

WARUNKI I PRZEBIEG STRZELANIA

Opis czynności podejmowanych każdorazowo przed wykonaniem ćwiczenia, np.:

* omówienie przez instruktora warunków zadania strzeleckiego,

* amunicyjny wydaje strzelającym ustaloną liczbę sztuk amunicji lub uprzednio wydaną amunicję ćwiczący ładują do magazynków,

* zmiana (lub strzelający pojedynczo) ustawia się na linii wyjścia, magazynki w dłoni lub ładownicy,

* na komendę " ZMIANA NA LINIĘ OGNIA MARSZ " strzelający przechodzą na linię ognia,

* na komendę "ŁADUJ BROŃ" strzelający podpinają magazynek (broń pozostaje w kaburze),

* na komendę " OGNIA " - strzelający wykonują czynności zgodnie z opisem ćwiczenia strzeleckiego.

Opis czynności podejmowanych każdorazowo po wykonaniu ćwiczenia, np.:

* określenie, czy ćwiczący po zakończeniu ćwiczenia samodzielnie sprawdza wizualnie komorę nabojową i donośnik magazynka, wypina magazynek, zwalnia zamek, oddaje strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku, zabezpiecza broń (jeśli broń posiada bezpiecznik zewnętrzny) i umieszcza ją w kaburze, czy powyższe czynności wykonuje na polecenie i pod kierunkiem instruktora,

* określenie, czy ćwiczący może schować broń z nabojem w komorze nabojowej do kabury (jeśli jest to częścią ćwiczenia strzeleckiego),

* na komendę "DO TARCZ MARSZ" strzelający udają się do tarcz,

* następuje omówienie wyników ćwiczenia i popełnianych błędów oraz oznaczanie lub zaklejanie przestrzelin lub wymiana tarcz.

IX. 

OPIS ĆWICZEŃ

Opis ćwiczeń strzeleckich w oparciu o załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 Szefa AB W z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (z późn. zm.). W zależności od poziomu wyszkolenia uczestników zajęć, opisane ćwiczenia mogą być modyfikowane pod względem ilości sztuk amunicji przewidzianej do wykonania danego zadania strzeleckiego, ilości celów, dystansu, poprzedzenia wysiłkiem fizycznym, okrzykiem "ABW" itd.

ĆWICZENIE NR...

Nazwa ćwiczenia (przygotowawcze, szybkie, dynamiczne, sytuacyjne), np. strzelanie dynamiczne zza przesłon

CEL ĆWICZENIA -

BROŃ -

ODLEGŁOŚĆ -

ILOŚĆ NABOI -

POSTAWA -

CZAS -

X. 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Podsumowanie i omówienie szkolenia, odpowiedź na pytania.