Zmiana zarządzenia w sprawie szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.89

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 65) w § 18 w ust. 2 wyrazy "interesu WUG" zastępuje się wyrazami "interesu jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.