Dz.Urz.KGP.2018.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji oraz ośrodka szkolenia Policji.";

2) w § 2:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej, "jednostką Policji" - KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

2) komendant Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Policji, komendanta komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej oraz Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;",

b) w pkt 8:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji - na podstawie przepisów o służbie cywilnej,",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi, o którym mowa w przepisach o zasadach wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, na którym zatrudnia się pracownika w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie Policji, komisariacie specjalistycznym Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji oraz samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji - na podstawie Kodeksu pracy,";

3) w § 14:
a) w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji - jako: zarząd, wydział, sekcję, referat, kancelarię, oddział kancelarii, zespół, podzespół i jednoosobowe stanowisko;",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podzespół tworzy się wyłącznie w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji i ośrodku szkolenia Policji, jako komórkę niższego szczebla, w komórce o nazwie "zespół".";

4) w § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Proporcje między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach a ogólną liczbą stanowisk policyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i ośrodku szkolenia Policji ustala, zgodnie z właściwością, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrzych Policji, Komendant- rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komendant wojewódzki Policji, w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.";

5) w § 15:
a) w ust. 4 w pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji - zarządu, kancelarii, oddziału kancelarii i podzespołu;",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W szczególnie uzasadnionym przypadku Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji może utworzyć komórkę nie spełniającą normatywu etatowego, o którym mowa w ust. 2.";

6) w § 19:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledczą, przestępstw niewykrytych, przestępstw w ruchu komunikacyjnym, nadzoru, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, techniki operacyjnej, obserwacji, wywiadu kryminalnego, analizy kryminalnej, rozpoznania i werbunków, werbunkowa, systemu meldunku informacyjnego, obsługi informacyjnej, laboratorium kryminalistyczne, techniki kryminalistycznej, biologii, chemii, daktyloskopii, automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, elektrotechniki i elektroniki, badan dokumentów, broni, balistyki, traseologii, genetyki, antroposkopii, technik audiowizualnych, fonoskopii, medycyny sadowej, fotografii, osmologii, badań informatycznych, badań wypadków drogowych, badań poligraficznych, badań metaloznawczych, badań środków odurzających i substancji psychotropowych w płynach ustrojowych, badań materiałów i urządzeń wybuchowych, przewodników psów specjalnych, poszukiwań i identyfikacji osób, poszukiwań celowych, statystyki przestępczości, magazyn dowodów rzeczowych, międzynarodowej współpracy Policji, wspólny punkt kontaktowy, ochrony osób zagrożonych, odzyskiwania mienia, zwalczania przestępczości pseudokibiców, przestępczości nieletnich, informatyki śledczej, ustaleń telekomunikacyjnych;",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Komórkę o nazwie "informatyki śledczej" tworzy się wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie "do walki z cyberprzestępczością" w komendzie wojewódzkiej Policji.";

7) w § 20:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Komórkę o nazwie "prasowo-informacyjna" tworzy się w:

1) komendzie powiatowej Policji;

2) komendzie rejonowej Policji;

3) komendzie miejskiej Policji mającej siedzibę w mieście nie będącym miastem wojewódzkim, a także w mieście, które nie było takim miastem przed 1 stycznia 1999 r.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Komórkę o nazwie "prasowo-informacyjna" można utworzyć w komendzie miejskiej Policji mającej siedzibę w mieście będącym miastem wojewódzkim.";

8) w § 25:
a) w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w odniesieniu do Biura Spraw Wewnętrznych Policji;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie właściwy główny księgowy lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych. W przypadku komendy powiatowej Policji możliwości finansowe potwierdza główny księgowy lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych komendy wojewódzkiej Policji, a w przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych KGP.";

9) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) Komendanta Głównego Policji - w odniesieniu do jednostek, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1a, lb, 2 i 4-6;";

10) w § 28:
a) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) realizowanie zadań w zakresie łączności rządowej i poczty specjalnej, w tym na potrzeby komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;",

b) pkt 38a otrzymuje brzmienie:

"38a) obsługa i techniczne utrzymanie systemów oraz środków łączności i informatyki użytkowanych przez komórki Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujące się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;",

c) pkt 42a otrzymuje brzmienie:

"42a) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych, zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług, a także koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego oraz dla potrzeb komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;",

d) po pkt 42b dodaje się pkt 42c w brzmieniu:

"42c) obsługa finansowo-księgowa komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, z wyłączeniem równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i ryczałtu pieniężnego na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych dla policjantów komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, wynagrodzeń, w tym funduszu nagród i zapomóg, pozostałych świadczeń należności, wydatków pochodnych oraz pozostałych wydatków komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na terenie działania Komendy stołecznej Policji;",

e) pkt 49 otrzymuje brzmienie:

"49) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie zasobu archiwalnego KGP, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B", koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działalnością archiwalną w Policji, prowadzenie kontroli funkcjonowania archiwów i składnic akt Policji, a także prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do czasu utworzenia własnych archiwów przez te jednostki organizacyjne Policji;",

f) pkt 50 otrzymuje brzmienie:

"50) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji zadań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, a także psychologii policyjnej stosowanej;";

11) w § 29 w ust. 1:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez komórki Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji na obszarze województwa;",

b) w pkt 32:
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) obsługę finansowo-księgową: komendy wojewódzkiej Policji, jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji, komórek Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji, komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji, z wyłączeniem wydatków, o których mowa w § 28 pkt 42c,",

lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, udzielanie zamówień publicznych, zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług oraz koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego - dla komendy wojewódzkiej Policji, jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji,",

lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie poczty specjalnej na potrzeby komendy wojewódzkiej Policji oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji,",

lit. ma otrzymuje brzmienie:

"ma) obsługa i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, w tym środków łączności, wykorzystywanych przez komórki Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujące się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji,";

12) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obsługę prasową oraz organizowanie kontaktów komendanta miejskiego Policji kierującego jednostką Policji mającą siedzibę w mieście wojewódzkim z mediami, gdzie nie utworzono komórki o nazwie "prasowo-informacyjna", zapewnia komórka właściwa w sprawach komunikacji społecznej albo komórka prasowa komendy wojewódzkiej Policji.";

13) w załączniku nr 1 do zarządzenia w Instrukcji do karty opisu stanowiska pracy część oznaczona "Ad 1. Rodzaj służby Policji." otrzymuje brzmienie:

"Wpisać właściwą służbę, tj.: kryminalna, śledcza, spraw wewnętrznych, prewencyjna, wspomagająca, Lotnictwo Policji.";

14) w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale 1:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji - w dwóch egzemplarzach, drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacji Policji KGP;",

b) w ust. 4 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji - dla Biura Spraw Wewnętrznych Policji;".

§  2.  Karty opisu stanowiska pracy sporządzone w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji zachowują ważność, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  3.  Przepisy zarządzenia dotyczące szczegółowych zasad organizacji Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz zakresu działania Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej Policji mają zastosowanie od dnia 27 stycznia 2018 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.