Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2017/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1793, z późn. zm. 1 ) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU", zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 w pkt 2 w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) nr 2h do zarządzenia i stosuje się do świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)/ dziecięca opieka koordynowana (DOK)/ koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III).";

2)
dodaje się załącznik nr 2h do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów stanowi realizację upoważnienia zawartego w § 2 ust. 8 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU".

W związku z wprowadzeniem w ramach rodzaju świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie nowych zakresów świadczeń w 2017 r., nieuwzględnionych w zarządzeniu nowelizowanym zaistniała konieczność określenia wzoru aneksu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach takich jak:

1)
koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR),
2)
dziecięca opieka koordynowana (DOK),
3)
koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III).

W następstwie ww. rozwiązań wprowadzono zmiany do § 1 ust. 3 pkt 2 do zarządzenia oraz dodano załącznik nr 2h, w którym określony został wzór aneksu do przedmiotowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z uwagi, iż niniejsze zarządzenie nie dotyczy przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, związane jest z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego OWU, to do przedmiotowego zarządzenia nie stosuje się przepisów art. 146 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ANEKS Nr ....../ DO UMOWY Nr ....../.....

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie:

- Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

- koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

- koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ...................................................., dnia ............................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ...................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................................ z siedzibą: ........................................................ (ADRES), reprezentowanym przez ........................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

......................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie: .................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia ..........do dnia.....................r., w wysokości.......................zł (słownie:...................)).

3. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 4 w ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.

5. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

6. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie - odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

7. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:............................................................................

nr........................................................................................................................................

8. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

9. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

10. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).

11. Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.";

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

2. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

3. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust.1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 lub w § 4 w ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;

2) w § 2 w ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 Ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy,

- Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

8. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.".

3. Załącznik nr 1 do umowy - Plan Rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do aneksu do umowy.

4. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

5. Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik:

Plan rzeczowo-finansowy

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr .... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń:świadczenia kontraktowane odrębnie wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU

Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczeniaUwagi
01.9999.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU POZ-nocna i świąteczna opieka zdrowotna1za każdy etat przeliczeniowy
02.9996.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach1za każdy etat przeliczeniowy
02.9997.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne1za każdy etat przeliczeniowy
02.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS)1za każdy etat przeliczeniowy
03.9995.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne1za każdy etat przeliczeniowy
03.9996.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - programy terapeutyczne (lekowe)1za każdy etat przeliczeniowy
03.9997.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - chemioterapia1za każdy etat przeliczeniowy
03.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1za każdy etat przeliczeniowy
03.9999.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)1za każdy etat przeliczeniowy
03.9994.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne1za każdy etat przeliczeniowy
04.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1za każdy etat przeliczeniowy
05.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Rehabilitacja lecznicza1za każdy etat przeliczeniowy
07.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie stomatologiczne1za każdy etat przeliczeniowy
08.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Lecznictwo uzdrowiskowe1za każdy etat przeliczeniowy
10.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Profilaktyczne programy zdrowotne1za każdy etat przeliczeniowy
11.9996.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie1za każdy etat przeliczeniowy
11.9997.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)1za każdy etat przeliczeniowy
11.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa1za każdy etat przeliczeniowy
11.9994.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży1za każdy etat przeliczeniowy
12.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Zaopatrzenie w wyroby medyczne1za każdy etat przeliczeniowy
14.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze1za każdy etat przeliczeniowy
15.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Opieka paliatywna i hospicyjna1za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Ratownictwo medyczne1za każdy etat przeliczeniowy
17.9998.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Pomoc doraźna i transport sanitarny od 20091za każdy etat przeliczeniowy
03.9993.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1za każdy etat przeliczeniowy
11.9993.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)1za każdy etat przeliczeniowy
11.9992.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana1za każdy etat przeliczeniowy
11.9991.002.02Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)1za każdy etat przeliczeniowy
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139 i 1200.