Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 165/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Nr 129/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 150/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r., załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Na mocy przywołanego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany w ww. regulacji wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa NFZ do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225).

W załączniku do zarządzenia dodano nowe świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, poza ryczałtem. Przedmiotem zmiany są następujące świadczenia:

1)
wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;
2)
operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym;
3)
przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;
4)
przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

W tym celu, w załączniku do zarządzenia dodano w lp. 483-486 produkty dedykowane rozliczaniu tych świadczeń (produkty symetryczne z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne).

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych.

W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia wpłynęły uwagi dwóch podmiotów leczniczych.

Zarządzenie Prezesa Funduszu wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Zgodnie jednak z § 2 przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r., co ma na celu zachowanie spójności przepisów zarządzenia z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 2223), z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2224) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225).

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ

grafika