Dzienniki resortowe

NFZ.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 i art. 48 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) rozporządzenie o pilotażu onkologicznym - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, wydane na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy o świadczeniach;";

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

"Rozdział 4a

Zasady realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych na podstawie rozporządzenia o pilotażu onkologicznym

§ 18a. 1. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w § 5 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, przez świadczeniodawców wymienionych w § 6 ust. 1 oraz w załączniku do tego rozporządzenia, zastosowanie mają współczynniki korygujące określone w § 11 ust. 2 tego rozporządzenia oraz określone na podstawie § 16 ust. 2 OWU.

2. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do stosowania przepisów rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, w szczególności do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w tym rozporządzeniu.

3. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu udzielane są świadczeniobiorcom, którzy wyrazili zgodę na objęcie pilotażem, określoną § 5 ust. 2 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym.".

§  2. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do podpisania zmian umów, o których mowa § 4 ust. 2 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym.
2.  Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, są podpisywane po przedłożeniu dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przez świadczeniodawców, o których mowa w § 18a ust. 1 zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, porozumień określonych w § 6 ust. 3 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, zawartych pod warunkiem podpisania zmiany umów, o których mowa w ust. 1.
3.  Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podpisane.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2423).

Zmiana ww. zarządzenia ma na celu określenie zasad koniecznych do rozliczenia i sprawozdania świadczeń w ramach programu w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia.

Ponadto, na podstawie niniejszej regulacji dyrektorzy oddziałów Funduszu podejmą działania zmierzające do zawarcia umów o realizację świadczeń w ramach przedmiotowego programu. Warunkiem zawarcia tych umów będzie przedłożenie przez świadczeniodawców porozumień o współdziałaniu w ramach pilotażu onkologicznego. Porozumienia te będą wchodzić w życie po zawarciu z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgromadzone w ramach programu pilotażowego dane pozwolą na ocenę organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego i świętokrzyskiego.