Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2019.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W statucie Centrum Informatyki Statystycznej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730);";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład CIS wchodzą:

1) Wydział Strategii Rozwoju i Architektury;

2) Wydział Rejestrów;

3) Wydział Baz Danych, Metadanych i Analiz;

4) Wydział Systemów Udostępniania Danych;

5) Wydział Wsparcia Użytkowników;

6) Wydział Zarządzania Infrastrukturą;

7) Wydział Organizacji i Nadzoru;

8) Wydział Ekonomiczny;

9) Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń;

10) Wydział Administracji i Zamówień Publicznych;

11) Zakład w Radomiu:

a) Referat Technologii i Systemów Pozyskiwania Danych,

b) Referat Infrastruktury Techniczno-Systemowej,

c) Referat Utrzymania i Obsługi;

12) Zakład w Łodzi.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.