Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 oraz 894) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG poz. 69, z 2015 r. poz. 77 oraz z 2016 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Dyrektor ZOŚ - Dyrektora Zarządu Operacyjno- Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) ustawa PNR - ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894);",

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) dane PNR - dane, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy PNR;",

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedmiot - pojazd, wydany dokument urzędowy, blankiet dokumentu urzędowego, dowód rejestracyjny pojazdu, tablicę rejestracyjną pojazdu;",

e) w pkt 8 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) danych PNR gromadzonych w KSI PNR;",

f) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Ewidencja Zleceń 2 - moduł systemu teleinformatycznego Straży Granicznej, w którym rejestruje się zlecenia, o których mowa w pkt 8 lit. a;",

g) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) EZOW - Ewidencja Zleceń Organów Właściwych będąca elementem KSI PNR, w którym rejestruje się zlecenia, o których mowa w pkt 8 lit. c, o przekazanie informacji o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu;",

h) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) KSI PNR - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy PNR.";

2) w § 2:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za rejestrację zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. c, odpowiedzialny jest Dyrektor ZOŚ",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sposób przesyłania zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a, przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostki organizacyjne Straży Granicznej określa w drodze decyzji Dyrektor ZG.";

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, podlega rejestracji w EZOW, jeżeli:

1) jest zlecone przez organ zlecający będący właściwym organem, o którym mowa w art. 36 ustawy PNR;

2) dotyczy danych PNR zgromadzonych w KSI PNR po zarejestrowaniu zlecenia;

3) zawiera co najmniej następujące dane:

a) nazwę właściwego organu,

b) oznaczenie sprawy,

c) numer telefonu osoby prowadzącej sprawę,

d) wskazanie podstawy prawnej zlecenia,

e) wskazanie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 3 ustawy PNR, z którego zapobieganiem, wykrywaniem, zwalczaniem lub ściganiem jego sprawców jest związane zlecenie,

f) nazwisko i datę urodzenia osoby objętej zleceniem,

g) termin obowiązywania zlecenia, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty rejestracji zlecenia w EZOW;

4) jest jawne albo zostało oznaczone klauzulą tajności "zastrzeżone".

2. Przyjęte zlecenie przed jego rejestracją w EZOW podlega weryfikacji w celu ustalenia czy spełnione zostały warunki określone w ust. 1.

3. Zlecenie, które nie spełnia warunków określonych w ust. 1, nie podlega rejestracji w EZOW, o czym Dyrektor ZOŚ niezwłocznie informuje pisemnie organ zlecający.";

4) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, które zostało skierowane bezpośrednio do placówki lub innej jednostki organizacyjnej, komendant placówki lub innej jednostki organizacyjnej przesyła niezwłocznie do Dyrektora ZG, informując o tym organ zlecający.

3. Uzgodnienia dotyczące wykluczających się zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a, wobec tej samej osoby lub przedmiotu koordynuje Dyrektor ZG.";

5) w § 5 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) przekazaniu informacji o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu;";

6) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Za prawidłowe wykonywanie czynności zleconych, określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, jest odpowiedzialny odpowiednio właściwy komendant oddziału, placówki lub dywizjonu.

2. Wykonywanie czynności zleconych, określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, może nastąpić we współdziałaniu z właściwymi organami państwowymi.";

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Przed przystąpieniem do wykonywania czynności zleconych określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, funkcjonariusz potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej albo przedmiotu z danymi zawartymi w Ewidencji Zleceń 2 albo KSIP.";

8) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwy komendant oddziału, placówki lub dywizjonu niezwłocznie przekazuje organowi wskazanemu w zleceniu, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, lub organowi zlecającemu oraz Dyrektorowi ZG informację o wykonaniu zlecenia.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W przypadku wykonania zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy PNR, przekazuje organowi zlecającemu będącemu właściwym organem, o którym mowa w art. 36 ustawy PNR, informację o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu oraz inne istotne informacje bezpośrednio związane z wykonaniem zlecenia.

2b. Wykonanie zlecenia, w przypadku o którym mowa w ust. 2, następuje w ramach realizacji czynności związanych z uzyskaniem pozytywnego wyniku sprawdzenia w trybie określonym w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy PNR.",

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku wykonania kilku czynności zleconych dopuszcza się sporządzenie informacji o wykonaniu zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, w jednym dokumencie, z wyjątkiem czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 6.

4. Informację o wykonaniu zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8:

1) lit. a i b, rejestruje się w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej;

2) lit. c, rejestruje się w EZOW.";

9) w § 17:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, przestaje obowiązywać w przypadku:

1) odwołania zlecenia przez organ zlecający;

2) upływu terminu obowiązywania zlecenia, wskazanego w zleceniu.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informację o zakończeniu obowiązywania zlecenia, o którym mowa w:

1) ust. 1, rejestruje się w Ewidencji Zleceń 2;

2) ust. 1a, rejestruje się w EZOW.";

10) użyty w § 1 pkt 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 4 i § 4 ust. 1 w różnym przypadku wyraz "Dyrektor" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "Dyrektor ZG".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.