Zmiana zarządzenia w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG poz. 56 z późn. zm.) w § 41:
1)
uchyla się pkt 1;
2) 1
 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu:

"19) Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej - PR;

20) Biuro Analityczno - Sytuacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej - AS;

21) Biuro Lotnictwa Straży Granicznej - BL.

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 50 z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.