Zmiana zarządzenia w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2022.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 lipca 2022 r.
zmieniającej zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19):
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) izbach administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;";

b)
uchyla się pkt 3 i 4;
3)
w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W terminie do 31 grudnia 2022 r. jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 5-8, posiadające w dniu jego wejścia w życie odrębne polityki bezpieczeństwa informacji, dokonają ich przeglądu i aktualizacji, w celu zachowania spójności z Polityką oraz opracują dokumentację SZBI w zakresie określonym w § 6 ust. 3 Polityki.";

4)
załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI RESORTU FINANSÓW

SPIS TREŚCI
NR

STRONY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

3
Rozdział 2

Dokumentacja SZBI

13
Rozdział 3

Obszary SZBI

16
Rozdział 4

Organizacja bezpieczeństwa informacji

20
Rozdział 5

Zasady bezpieczeństwa informacji

26
Rozdział 6

Zasady zarządzania aktywami

30
Rozdział 7

Klasyfikacja informacji

32
Rozdział 8

Bezpieczeństwo informacji w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi

33
Rozdział 9

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

36
Rozdział 10

Audyty bezpieczeństwa

37
Rozdział 11

Przegląd zarządzania bezpieczeństwem informacji i aktualizacja polityk bezpieczeństwa

38
Rozdział 12

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji

39
Rozdział 13

Odpowiedzialność (sankcje)

40
Rozdział 14 Odstępstwa40
Rozdział 15

Postanowienia końcowe

41

grafika

Załącznik

Wykaz dokumentacji powiązanej z PBI

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).