Zmiana zarządzenia w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Służbie Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Służbie Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, stanowiący załącznik Nr 11 do zarządzenia.";

2)
załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. Służba Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu udziela świadczeń zdrowotnych funkcjonariuszom i pracownikom Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu na zasadach i w zakresie określonym dla funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut

Służby Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

Rozdział  1.

Nazwa i siedziba

§  1.
Służba Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, zwana dalej "Służbą Zdrowia", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
§  2.
Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2.
§  3.
Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  4.
Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
§  5.
Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział  2.

Cele i zadania

§  6.
1.
Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2.
Do zadań Służby Zdrowia należy:
1)
organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);
2)
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;
3)
organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;
4)
organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;
5)
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
6)
zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;
7)
zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;
8)
analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;
9)
prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;
10)
udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;
11)
prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
12)
realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;
13)
udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;
14)
udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział  3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§  7.
1.
Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej "Kierownikiem".
2.
Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).
3.
Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.
4.
W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.
5.
Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
§  8.
1.
W skład Służby Zdrowia wchodzą:
1)
ambulatorium;
2)
poradnia badań profilaktycznych;
3)
gabinet zabiegowy;
4)
gabinet psychologiczny;
5)
pracownia badań kierowców;
6)
pracownia ekg;
7)
punkt szczepień.
2.
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.
3.
Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział  4.

Gospodarka finansowa

§  9.
Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Statut

Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

Rozdział  1.

Nazwa i siedziba

§  1.
Służba Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej "Służbą Zdrowia", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
§  2.
Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.
§  3.
Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  4.
Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
§  5.
Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz innymi służbami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział  2.

Cele i zadania

§  6.
1.
Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2.
Do zadań Służby Zdrowia należy:
1)
organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);
2)
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;
3)
organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;
4)
organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;
5)
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
6)
zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;
7)
zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;
8)
analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;
9)
prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;
10)
udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;
11)
prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
12)
realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;
13)
udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;
14)
udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb oraz organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez te służby, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział  3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§  7.
1.
Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej "Kierownikiem".
2.
Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).
3.
Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.
4.
W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.
5.
Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
§  8.
1.
W skład Służby Zdrowia wchodzą:
1)
gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
ambulatorium;
3)
poradnia badań profilaktycznych;
4)
poradnia promocji zdrowia;
5)
punkt szczepień;
6)
gabinet zabiegowy;
7)
gabinet psychologiczny;
8)
pracownia badań kierowców;
9)
pracownia ekg;
10)
zespół ratownictwa medycznego - podstawowy.
2.
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.
3.
Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział  4.

Gospodarka finansowa

§  9.
Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).